Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Rekreologie

TÉMATICKÉ OKRUHY K RIGORÓZNÍ ZKOUŠCE

Garant:

 • Filozofická, sociologická a psychosociální problematika volného času, volný čas a tělesná kultura
 • Životní způsob, životní styl, wellness - teoretická východiska, diference, možnosti a funkce tělesné kultury, resp. pohybové rekreace v jejich tvorbě
 • Podmiňující faktory pohybového režimu a možnosti jeho optimalizace; podíl tělesných cvičení
 • Diferenciace zájmů a jejich podmíněnost; specifika zájmů orientovaných na pohybovou rekreaci
 • Lidská motorika a různorodost jejích projevů
 • Možnosti a způsoby využití sociometrie v procesu pohybové rekreace
 • Význam personálního managementu, jeho složky a principy
 • Marketink a možnosti jeho využití v pohybové rekreaci
 • Pohybová (tělocvičná) rekreace, její podstata, funkce a vazby na individuální a společenský život
 • Problémy životního prostředí ve vztahu k tělocvičné aktivitě
 • Tělesná kultura - individuum - společnost, vzájemné vazby a podmíněnost
 • Pohyb - tělesná cvičení - životní styl - zdraví; charakteristika a vzájemné vztahy

Doporučená literatura:

 1. Bammel, G. - Bammel, L. (1994). Leisure and Human Behoviov. Dubuque: Brown.
 2. Bernard, M. (1987). Leisure-Rich and Leisure-Poor: Leisure Leifstyles Among Young Adults. Leisure Sciences, 10, 131 - 149.
 3. Blaxter, M. (1993). Health and life Style. London: Routledge.
 4. Bunc, V. (1996). Nové pohledy na minimální množství pohybových činností. Tělesná výchova a sport mládeže, 62 (7), 2 - 7.
 5. Čáp, J. & Dytrych, Z. (1968). Utváření rozhodnutí v náročných životních situacích. Praha: SPN.
 6. Frömel, K. & Novosad, J. (1998). Struktura sportovních zájmů a pohybových aktivit mládeže. (Výzkumná zpráva). Olomouc: FTK UP.
 7. Harhell, W. (1996). Physical activity, sport and health: Toward the next century. Research Quarterly for Exercise and Sport, 67 (3), 37 - 43.
 8. Hodaň, B. (1988). Physical culture and its role in creating and regenerating workforce. Acta Universitatis Palackinae Olomucensis Gymnica, 18, 5 - 22.
 9. Hodaň, B. (1989). Změna pohybového režimu jako podmínka změn vybraných ukazatelů života. Tělesná kultura, 21, 183 - 212.
 10. Hodaň, B. (1989). Teoretická východiska optimalizace pohybového režimu. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica, 19, 5 - 22.
 11. Hodaň, B. (2000). Tělesná kultura - sociokulturní fenomén: východiska a vztahy. Olomouc: UP.
 12. Hošek, V. (1994). Psychologie odolnosti. Praha: FTVS UK.
 13. Hrčka, J. & Drdácká, B. (1992). Rekreačná tělesná výchova a šport. Bratislava: SPN.
 14. Jeřábek, H. (1993). Úvod do sociologického výzkumu. Praha: Academia
 15. Koontz, H. & Weihrich, H. (1993). Management. Praha: Victoria Pub.
 16. Kotler, P. (1991). Marketing managementu. Praha: Victoria Pub.
 17. Shephard, R. J. (1995) Physical Activity, Health and Well - Being at Different Life Styles. Research Quarterly for Exercise and Sport 66 (4), 298 - 302.
 18. Schteiger, M. & Koudelka, F. (1993). Úvod do základů sociologických výzkumů. (Učební texty). Olomouc: FF UP.
 19. Spousta, V. (1994). Teoretické základy výchovy ve volném čase (Učební texty). Brno: PdF MU.
 20. Teplý, Z. (1988) (Ed.) Teoretické základy tvorby pohybových režimů a jejich praktická realizace. Praha: ÚV ČSTV.
 21. Teplý, Z. (1990). Pohybový režim dospělých. Praha: UK.
 22. Torkildsen, G. (1991). Leisure and recreation management (3 rd cd.) London: E & FN Spou.
 23. Važanský, M. & Smékal, V. (1995). Základy pedagogiky volného času. Brno: Paido.
 24. Williams, M. H. (1990). Lefetime Fitness and Wellness: A personal choice (3 rd cd). Dubuque: Brown Brown Benchmark.
Zpravodajství z UP
Studuj na UPVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 25. 09. 2013, Martin Nosek