Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Filozofie

TÉMATICKÉ OKRUHY K RIGORÓZNÍ ZKOUŠCE

Garant: PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.

 1. Dějiny filozofie
 • Mýtus a logos (Homér, Hesiodos, Mílétská škola, Pýthagorás)
 • Metafyzika klidu a pohybu (Hérakleitos a Eleaté, atomisté, pluralisté)
 • Rozdíly filozofického a vědeckého myšlení, filozofické úvahy o člověku (sofistika a Sókratés)
 • Platón: metafyzika a z ní vyplývající antropologie, role pedagogiky a politiky (mýtus o jeskyni, směřování k dobru, ideální společnost) - reflexe u K. R. Poppera a problém otevřené společnosti
 • Aristotelés: logika a metafyzika (problém vědeckosti, kauzalita a teleologie) - vývoj klasické logiky a netradiční logiky ve 20. století
 • Helénismus (stoa, epikurejci, skeptici, eklektici) - etické koncepce morálního jednání, noetické postoje, problém helénistického „prolínání světů“ (Z. Kratochvíl)
 • Novoplatonismus, gnóze a její revitalizace v renesanci
 • Filozofické uchopení křesťanských témat (apologeti, patristika), Augustinova koncepce církve (dvojí obec), jeho pojetí svobodné vůle, úvahy o čase (11. kniha Vyznání)
 • Boethius, Pseudodionýsios, Jan Scotus Eriugena
 • Spor o univerzálie (vztah obecného a jedinečného) v nominalismu a realismu, Abelardovo řešení v konceptualismu a jeho etika úmyslu
 • Středověké uchopení platonismu a aristotelismu, arabská a židovská středověká filozofie
 • Přístupy ke světu prostřednictvím racionality a mystiky (Tomáš Akvinský, Jan Duns Scotus, Vilém Ockham, Mistr Eckhardt)
 • Renesance (význam výtvarného umění pro období, přírodní filosofie, Paracelsus, florentská akademie, humanismus, reformace - Luther, Zwingli, Kalvín)
 • Renesanční právní a politické myšlení (Machiavelli, Grotius, Hobbes), nejvýznamnější renesanční filozof - Mikuláš Kusánský a jeho „coincidentia oppositorum“
 • Velké systémy a myšlení „more geometrico“ (Spinoza - panteismus, etika, Leibniz - monádologie, teodicea, Descartes - metodická skepse, substanciální dualismus)
 • Osvícenství ve Francii a anglický empirismus (Montesquieu, Voltaire, Rousseau, encyklopedisté; Locke, Berkeley, Hume)
 • Kopernikánský obrat ve filozofii - Kantovy kritiky (možnost metafyziky, noetický kriticismus, etika s kategorickým imperativem)
 • Německý idealismus - Fichte (myslící subjekt kladoucí sebe sama, vytváření vnějšího ne-já), Schelling (filozofie identity přírody a ducha), Hegel (dialektická triadistika fenomenologie ducha).
 • Odmítnutí metafyziky vědeckou přesností pozitivismu (Comte, Spencer ad.), snaha o překonání odcizení člověka v dialektice marxismu (Marx, marxismus-leninismus) a v kritické teorii společnosti, v neomarxismu (frankfurtská škola ad.)
 • Filozofie života - organicismus, vitalismus a iracionalismus (Bergson, Driesch, Dilthey)
 • Voluntarismus a nihilismus - Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche
 • Fenomenologická redukce v přístupu k „věcem samým“ (Husserl) a daseinsanalýza jako otázka po bytí (Heidegger), existencialismus (Jaspers, Sartre, Marcel)
 • Analytická filozofie a filozofie jazyka (Russell, Wittgenstein), postmoderní myšlení (Lyotard, Foucault, Derrida, Welsch)
 1. Filozofická kinantropologie
 • Filozofická antropologie (dějinné tázání po člověku od řeckého myšlení po M. Schelera a A. Gehlena) jako předpoklad filozofické kinantropologie
 • Historické a současné řešení otázky těla a duše (mind-body problem)
 • Tělo a tělesnost ve filozofickém myšlení, přístupy dualismu, monismu a holismu
 • Platónova „péče o tělo“ a soudobé prostředky tělesné kultivace
 • Tělesná kultura jako kulturní subsystém
 • Pohyb - téma filozofie od eleatů po Patočku
 • Hra a její pojetí kulturologické, kriteriální, ontologické, jazykové (Huizinga, Caillois, Fink, Wittgenstein)
 • Prožitek a prožitkové pojetí lidského pohybu
 • Výzva - základ výkonového růstu osobnosti
 • Symbol a rituál ve filozofii a v tělesné kultuře
 • Olympismus - je filozofií?
 • Etické aspekty tělesné kultury (nejenom fair play a doping)
 1. Povinná četba
  (minimálně 5 titulů od různých autorů - po domluvě lze zvolit i jiné knihy)

  Platón: Faidros; Faidon; Parmenides; Menon
  Platón: Ústava
  Aristotelés: Metafyzika
  Aristotelés: O duši
  Aristotelés: Etika Nikomachova
  Boethius: Filosofie utěšitelka
  Augustinus: Vyznání
  Anselm z Canterbury: Fides quarens intellectum
  Tomáš Akvinský: De ente et essentia
  Mistr Eckhart a středověká mystika
  Mikuláš Kusánský: O učenej nevedomosti
  N. Machiavelli: Vladař
  R. Descartes: Úvahy o první filozofii
  R. Descartes: Rozprava o metodě
  G. Berkeley: Pojednání o základech lidského poznání
  J. Locke: Esej o lidském rozumu
  D. Hume: Zkoumání o lidském rozumu
  I. Kant: Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou
  G. W. F. Hegel: Fenomenologie ducha
  G. W. F. Hegel: Dějiny filozofie
  F. Nietzsche: Tak pravil Zarathustra
  K. Marx: Ekonomicko-filozofické rukopisy
  H. Bergson: Čas a svoboda: o bezprostředních datech vědomí
  W. Dilthey: Život a dejinné vedomie
  E. Husserl: Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie
  E. Husserl: Přednášky k fenomenologii vnitřního časového vědomí
  M. Heidegger: Bytí a čas
  M. Heidegger: Konec filozofie a úkol myšlení; Co je metafyzika?
  L. Wittgenstein: Filozofická zkoumání
  K. R. Popper: Otevřená společnost a její nepřátelé
  M. Foucault: Diskurs, autor, genealogie
  M. Foucault: Myšlení vnějšku
  J. Derrida: Texty k dekonstrukci
  P. Ricoeur: Život, pravda, symbol
  Za zrkadlom moderny
  W. Welsch: Naše postmoderní moderna

  J. A. Komenský: Theatrum universitatis rerum
  J. L. Fischer: Tři stupně
  J. L. Fischer: Filozofické studie
  J. Patočka: Přirozený svět jako filozofický problém
  J. Patočka: Úvod do fenomenologické filozofie
  J. Patočka: Tělo, společenství, jazyk, svět

 2. Doporučená literatura ad a)

  základní
  H. J. Stőrig: Malé dějiny filozofie
  Filozofický slovník 
  (Olomouc 1995, 1998)

  rozšiřující
  Zlomky předsokratovských myslitelů
  R. M. Hare - J. Barnes - H. Chadwick: Zakladatelé myšlení
  J. L. Fischer: Případ Sókratés
  J. Patočka: Sókratés
  J. Patočka: Platón
  J. Patočka: Aristotelés
  J. Březina: Úvod do řeckého metafyzického myšlení
  Z. Kratochvíl: Prolínání světů: středoplatónská filozofie v náboženských proudech pozdní antiky
  A. Keny: Tomáš Akvinský
  P. Floss: Úvod do dějin středověkého myšlení
  P. Horák: Svět Blaise Pascala
  S. Sousedík: Filozofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím
  M. Sobotka, M. Znoj & J. Moural: Dějiny novověké filozofie od Descarta po Hegela.
  P. Kouba: Nietzsche: filozofická interpretace
  I. Blecha: Jan Patočka
  I. Blecha: Fenomenologie a existencialismus
  W. Janke: Filozofie existence

 3. Doporučená literatura ad b)

cizojazyčná
R. S. Kretchmar: Practical philosophy of sport
J. W. Morgan & K. V. Meier (eds.): Philosophic Inquiry in Sport
J. Lipiec: Filozofia olimpizmu
J. Kosiewicz: Kultura fizyczna i sport w perspektywie filozofii

v češtině
A. Hogenová: Etika a sport
A. Hogenová: Areté: základ olympijské filozofie
A. Hogenová (ed.): Pohyb a tělo
A. Hogenová (ed.): Hermeneutika sportu
A. Hogenová (ed.): Filozofie sportu
I. Jirásek: Prožitek a možné světy
M. Rýdl: Kapitoly z filozofie tělesné kultury
B. Hodaň: Tělesná kultura - sociokulturní fenomén: východiska a vztahy

A. Vodáková (ed.): Sociální a kulturní antropologie
I. T. Budil: Mýtus, jazyk a kulturní antropologie
E. Coreth: Co je člověk?
Aristoteles: O duši
M. Scheler: Místo člověka v kosmu
A. Gehlen: Duch ve světě techniky
P. Teilhard de Chardin: Vesmír a lidstvo
J. Nosek: Mysl a tělo v analytické filozofii: úvod do teorií psychofyzického problému
E. O. Wilson: O lidské přirozenosti
R. Caillois: Hry a lidé
E. Fink: Oáza štěstí
E. Fink: Hra jako symbol světa
J. Huizinga: Homo ludens: o původu kultury ve hře
L. Wittgenstein: Filozofická zkoumání
M. Csikszentmihalyi: O štěstí a smyslu života
N. Pelcová: W. Dilthey - základy filozofie prožitku
I. Mucha: Symboly v jednání
P. Ricoeur: Život, pravda, symbol

Zpravodajství z UP
Studuj na UPVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 27. 01. 2011, Kamil Kopecký