Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Talentová přijímací zkouška - ATV, TV, TVS

 

Studijní program: B7401 Tělesná výchova a sport - bakalářský

Studijní obory:
- Aplikovaná tělesná výchova
- Tělesná výchova (pouze prezenční studium)
- Tělesná výchova a sport

Forma studia:
prezenční i kombinovaná

Termín: přesné datum konání zkoušky obdrží uchazeči v osobní pozvánce

Místo konání:
gymnastika: tělocvična FTK, Hynaisova 9
sportovní hry: Sportovní hala UP - U sportovní haly 2
atletika: Atletický stadion – tř. 17. listopadu
plavání: krytý bazén - Legionářská 11

 

Uchazeči o studium vykonají talentovou přijímací zkoušku v tomto rozsahu:

Popis jednotlivých testů

Běh 1500 metrů (indikátor č. 1)

Zařízení:
Upravená atletická dráha, stopky.
Provedení:
Atletický běh na vzdálenost 1500 metrů na čas.
Skóre:
Čas běhu vyjádřený v minutách a sekundách.
Přesnost záznamu: 1 sekunda.
Pokyny a pravidla:
Start skupinový, provedení zkoušky dle pravidel atletiky, tretry jsou dovoleny. Počet osob v jednom rozběhu je limitován (maximálně 20). Měření času průběžné. Časoměřič na stopkách čte časy, pomocníci k nim přiřazují běžce podle startovních čísel.

Běh 100 metrů (indikátor č. 2)

Zařízení:
Upravená atletická dráha, startovní bloky, stopky.
Provedení:
Z nízkého startu běh 100 metrů atletickým způsobem.
Skóre:
Čas vyjádřený v sekundách. Přesnost záznamu: 0,1 sekundy.
Pokyny a pravidla:
Počet startujících v jednom rozběhu je dán počtem drah. Start z bloků, sprint podle pravidel atletiky, tretry jsou dovoleny. Ruční resp. elektronické měření času na stopkách.

Gymnastika - pohybový test (indikátor č. 3)

Zařízení:Tělocvična

1. část: Test hudebně-pohybové připravenosti
Provedení:
Obsahem testu s hudebním doprovodem jsou: gymnastická cvičení a prvky tanců, správné držení těla v různých výchozích polohách, změny úrovně-vysoké, střední, nízké, základní polohy paží, pohyb vedený, švihový, rytmizace pohybu.
Součásti testu jsou i prvky základní lokomoce: chůze, běh, poskok, skok, taneční kroky v různém prostorovém řešení.

1.část – Videoukázka *v případě problémů se spuštěním ZDE ke stažení

Prezentovaná videoukázka se shoduje s provedením testu při talentové zkoušce.  Prvky základní lokomoce nejsou součástí videoukázky.

2. část: Test motoricko (pohybově)-funkční připravenosti
Provedení:
Obsahem testu je sled poloh a pohybů prokazující míru pohybové připravenosti z hlediska svalové síly pohyblivosti a koordinace těla jako celku i jeho jednotlivých částí.

2. část - Video - muži, Video - ženy *v případě problémů se spuštěním ZDE ke stažení MUŽI a ŽENY
Prezentovaná ukázka se shoduje s provedením testu při talentové zkoušce. 

Skóre:
Hodnocení výkonu známkou 0 až 20 bodů. Přesnost záznamu: 0,5 bodu.

Pokyny a pravidla:
Hodnotí se: provedení pohybů a poloh, cítění hudby, rytmu, schopnost propojení pohybu s hudbou, držení těla, rozsah pohybů a jejich technické provedení.
Uchazeči samostatně předvádí požadované pohyby a polohy dle uvedených pokynů a videoukázek.

Plavání 100 metrů (indikátor č. 4)

Zařízení:
Plavecký bazén, pokud možno krytý, rozměr 50 nebo 25 m, stopky.
Provedení:
Plavání 100 m na čas se startovním skokem. Proband sám volí jeden ze dvou plaveckých způsobů - kraul nebo prsa. Plavat jiným způsobem není dovoleno.
Skóre:
Čas potřebný k proplavání určené vzdálenosti vyjádřený v minutách a sekundách. Přesnost záznamu: 0,1 sekundy.
Pokyny a pravidla:
Start a Provedení: dle pravidel plavání. Startovní skok z bloků nelze vynechat, startovat z vody není dovoleno. Zvolený způsob plavání se nesmí měnit. Není dovoleno odpočívat na obrátce a odrážet se od dna. Měření času na ručních stopkách.

Sportovní hra: a) basketbal nebo b) volejbal (indikátor č. 5)

Proband si sám zvolí jednu ze dvou nabízených her.
Zařízení:
a) polovina basketbalového hřiště, jeden koš, jeden míč volejbalové hřiště, síť v pravidly b) předepsané výši, volejbalový míč.
Provedení:
a) Hra 3:3 podle pravidel basketbalu ve zkráceném čase (do 10 min)s předepsanou osobní obranou.
b) Hra v menší skupině (2:2, 3:3 ...) na celém hřišti podle pravidel volejbalu. Čas hry: do 15 min.
Dvěma odborníky je simultánně pozorován a potom zhodnocen individuální herní výkon každého hráče (probanda). Hodnocení je komplexní, posuzována je šíře a kvalita herních dovedností v útoku i obraně, spolupráce při řešení herních situací a dodržování pravidel.
Skóre:
Škálové body, rozpětí 0-10 bodů. Orientačním podkladem pro kvantifikaci je posuzovací škála uvedená v tabulce.
Pokyny a pravidla:
Družstva jsou sestavována tak, aby proti sobě hrály celky vyrovnané výkonnosti.

Nahoru

Test hudebně-pohybové připravenosti

Video muži - 2. část pohybového testu

Video ženy - 2. část pohybového testu

Zpravodajství z UP
Studuj na UPVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 25. 03. 2015, Martin Nosek