Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Absolventi DSP

P.č.

Rok

Jméno a příjmení, titul

Školitel

Název disertační  práce

1.        

1996

Miroslav Janura, RNDr.

prof. Vaverka

Vývoj kinematografické vyšetřovací metody a její aplikace při výzkumu přechodové fáze skoku na lyžích

2.        

1996

Jiří Zháněl, RNDr.

prof. Měkota

Struktura motorických předpokladů studujících tělesné výchovy

 

 

 

 

 

3.        

1997

Michal Lehnert, PaedDr.

doc. Novosad

Pohybová aktivita, tělesná zdatnost a zdraví 15letých adolescentů

4.        

1997

Zbyněk Svozil, Mgr.

prof. Frömel

Kreativně orientované učební postupy v tělesné výchově

 

 

 

 

 

5.        

1998

Vlastimil Štekr, PaedDr.

doc. Kössl

Dějiny školní tělesné výchovy v Československu v letech 1918-1939

 

 

 

 

 

6.        

2000

Milan Kolář, Mgr.

prof. Hodaň

Filozofické a etické aspekty tělesné kultury

7.        

2000

Petr Kolisko, PaedDr.

prof. Hodaň

Vliv a využití pohybové aktivity a některých dalších nefarmakologických metod podpory zdraví v primární a sekundární prevenci rizikových faktorů ischemické choroby srdeční

8.        

2000

Radim Šlachta, Mgr.

doc. Stejskal

Sledování závislosti hodnot ukazatelů spektrální analýzy variability srdeční frekvence na věku vyšetřovaných osob

9.        

2000

Radim Jurča, Mgr.

doc. Stejskal

CHR-TEST jako metodika vyšetření výkonnosti kardiovaskulárního systému

10.    

2000

Martin Kalina, Mgr.

doc. Stejskal

Leptin v obezitě a pohybové aktivitě

11.    

2000

Martin Sigmund, Mgr.

prof. Riegerová

Morfologicko-funkční profil chlapců ve věku Infans I, II a Juvenis ve vztahu k intenzivní pohybové činnosti

12.    

2000

Erik Sigmund, Mgr.

prof. Frömel

 

Pohybová aktivita v životním způsobu dětí ve věku  11-12 let

 

 

 

 

 

13.    

2001

Igor Fojtík, Mgr.

prof. Hodaň

Habituální pohybové aktivity, koreláty tělocvičných aktivit a zdraví ostravských učňů

14.    

2001

Jiří Adamec, Mgr.

prof. Vaverka

Matematické modelování pohybů horních končetin

15.    

2001

Petra Murcková, Mgr.

prof. Vaverka

Analýza chůze u osob s hemiparézou po cévní mozkové příhodě

16.    

2001

Soňa Formánková, PaedDr.

prof. Frömel

Sportovní zájmy žáků základních škol (longitudinální výzkum)

 

 

 

 

 

17.    

2002

Jana Vašíčková, Mgr.

prof. Frömel

Individualizované vyučování ve školní tělesné výchově

 

 

 

 

 

18.    

2003

Dagmar Rodová,  Mgr.

prof. Vaverka

Hodnocení kosterního svalstva povrchovou elektromyografií

19.    

2003

Petra Kurková, Mgr.

prof. Válková

Fenomény integrace v životním průběhu vrcholových sportovců se sluchovým postižením

20.    

2003

Michal Šafář, Mgr.

prof. Válková

Komparace agresivity ve vybraných sportovních skupinách

 

 

 

 

 

21.    

2004

Tomáš Hrouda, Mgr.

prof. Válková

Fenomén sportu v životní dráze člověka s tělesným postižením

22.    

2004

Hana Klimtová, PaedDr.

prof. Frömel

Pohybová aktivita žáků sportovních tříd

23.    

2004

Zbyněk Janečka, PaedDr.

prof. Válková

Úvod do motorické kompetence jinak  zrakově disponovaných dětí a mládeže v období prepubescence a pubescence

24.    

2004

Petr Kutáč, Mgr.

prof. Riegerová

Somatická a kineziologická analýza u studentů tělesné výchovy před a po aplikaci specifického kompenzačního programu

25.    

2004

Iva Obrusníková, Mgr.

prof. Válková

Including Children with Disabilities in General Physical Education in the United States

26.    

2004

Marcela Bezdičková, Mgr.

prof. Riegerová

Hodnocení elektroforetické aktivity buněčných jader bukálního epitelu (metoda EMN)

 

 

 

 

 

27.    

2005

Aleš Jakubec, Mgr.

doc. Stejskal

Spektrální analýza variability srdeční frekvence v průběhu zotavení po dynamické práci

28.    

2005

Jana Pelclová, Mgr.

prof. Frömel

Tanec v současném systému školní tělesné výchovy

29.    

2005

Julie Čurdová, Mgr.

prof. Válková

Hodnocení sebevědomí dětí s dětskou mozkovou obrnou

30.    

2005

Josef Mitáš, Mgr.

prof. Frömel

Didaktické aspekty pedagogických praxí v profesní přípravě učitelů tělesné výchovy

31.    

2005

Dagmar Sigmundová, Mgr.

prof. Frömel

Semilongitudinální monitorování pohybové aktivity gymnaziálních studentů

32.    

2005

Jan Štěrba, Mgr.

prof. Hodaň

Fenomén sebepřesahování člověka v oblasti tělesné kultury

33.    

2005

Vítězslav Prukner, Mgr.

prof. Měkota

Analýza vstupních motorických a somatických  parametrů studentů tělesné výchovy, posouzení jejich vývoje a zhodnocení vztahů k výsledkům praktické části studia tělesné výchovy

34.    

2005

Eva Vlčková, Mgr.

doc. Stejskal

Fibrilace síní a spektrální analýza variability srdeční frekvence

 

 

 

 

 

35.    

2006

Tomáš Brychta, MUDr. et RNDr.

doc. Stejskal

Spektrální analýza variability srdeční frekvence u pacientů s diabetem 2. typu

36.    

2006

Petra Gaul Aláčová,  Mgr.

doc. Stejskal

Vliv pravidelné pohybové aktivity na variabilitu srdeční frekvence u pacientů s úzkostnými poruchami

37.    

2006

Marcela Míková. Mgr.

prof. Vaverka

Posturografie – význam   a   uplatnění   ve  výzkumu  a klinické praxi

38.    

2006

David Másilka, Mgr.

prof. Hodaň

Jevy ovlivňující život vybrané sociální skupiny (zakotvená teorie v kinantropologické praxi)

39.    

2006

Eva Zdařilová. Mgr.

prof. Opavský

Hodnocení autonomní reaktivity a ventilačních funkcí u vybraných diagnóz ve fyzioterapii

 

 

 

 

 

40.    

2007

Filip Neuls, Mgr.

prof. Frömel

Pohybová aktivita a inaktivita adolescentek ve věku 15–18 let

 

41.    

2007

František Chmelík, Mgr.

prof. Frömel

Inovace pedagogických praxí studentů učitelství tělesné výchovy

 

42.    

2007

Martin Černek, Mgr.

prof. Hodaň

Sokolství a občanská společnost (kvalitativní výzkum v kinantropologii)

 

43.    

2007

 

Michal Botek, PhDr.

doc. Stejskal

Sledování aktivity autonomního nervového systému metodou spektrální analýzy variability srdeční frekvence u sportovců

44.    

2007

David Smékal, Mgr.

prof. Opavský

Kineziologické aspekty vstávání ze sedu pro rehabilitační a fyzioterapeutickou praxi

45.    

2007

Esseid Gaddurr

doc. Stejskal

The Performance of Autonomic Nervous System in Swimmers during a Regular Training Programme

46.    

2007

Vít Urbánek, Mgr.

prof. Hodaň

Postmoderní společnost a sokolství

47.    

2007

Roman Cuberek, Mgr.

prof. Měkota

Stav a vývoj motorické výkonnosti kandidátů vysokoškolského studia tělovýchovného zaměření v letech 1991–2001

48.    

2007

Iva Dostálová, RNDr.

prof. Riegerová

Somatická charakteristika a analýza svalových funkcí dívek staršího školního věku se specificky zaměřenou pohybovou aktivitou

 

 

 

 

 

49.    

2008

Jana Vyskotová, Mgr.

prof. Vaverka

Test manipulačních funkcí s použitím stavebnice Ministav

50.    

2008

Daniela Chlíbková, Mgr.

doc. Mazal

Edukace učitelů a žáků základních škol v ochraně obyvatelstva

51.    

2008

Jana Grygarová, Mgr.

doc. Mazal

Evaluace obsahů a forem vzdělávání učitelů a žáků základních a středních škol v oblasti ochrany obyvatelstva

52.    

2008

Lenka Chytilová, Mgr.

prof. Frömel

Pohybová aktivita a inaktivita studentů středních odborných učilišť olomouckého regionu

53.    

2008

Jan Bělka, Mgr.

prof. Válková

Uplatnění absolventů z vybraných fakult studijního programu TV a sport v praxi

54.    

2008

Iva Machová,  Mgr.

prof. Válková

Vývoj podmínek sportovní přípravy vrcholových sportovců s tělesným postižením v atletice

55.    

2008

Lukáš Cipryan, Mgr.

doc. Stejskal

Srovnání využití spektrální analýzy variability srdeční frekvence v individuálních a kolektivních sportech

56.    

2008

Iva Klimešová, Mgr.

doc. Stejskal

Vztah mezi množstvím tuku v redukční dietě a vybranými metabolickými parametry

57.    

2008

Daniel Jandačka, Mgr.

prof. Vaverka

Optimalizace zátěže pro dosažení maximálního mechanického svalového výkonu

58.    

2008

David Zahradník, Mgr.

prof. Vaverka

Vypracování a ověření testu hodu na cíl a vztah mezi hmotností projektilu a délkou hodu

59.    

2008

Gustav Bago, PaedDr.

doc. Mazal

Vytvoření moderní multimediální učebnice sportovní gymnastiky a ověření efektivity jejího použití ve výuce

60.    

2008

Zdeněk Haník, PaedDr.

prof. Frömel

Diagnostika herního výkonu ve volejbale

61.    

2008

Radek Mlíka, Mgr.

prof. Janura

Dynamická analýza posturálních změn při modifikovaném vizuálním vstupu a aplikaci externího silového podnětu

62.    

2008

Zdeněk Svoboda, Mgr.

prof. Janura

Biomechanická analýza chůze s různými typy protetických chodidel u osob s transtibiální amputací

 

63.    

2009

Dana Bednářová, Mgr.

prof. Válková

Youth Orienteers´ Experience of Their Successful and Failed Performance (Gestalt Perspective) - Zkušenost dorosteneckých orientačních běžců s výkony v závodech (Gestalt přístup)

64.    

2009

Tereza Dvořáková, Mgr.

prof. Janura

Sledování vlivu vybraných parametrů kroku koně na chování balanční plochy hřbetu a na motorickou odpověď jezdce při hipoterapii

65.    

2009

Dagmar Kozáková, Mgr.

prof. Janura

Hodnocení posturální stability osob s amputací dolní končetiny v raném stádiu po vybavení protézou

66.    

2009

Dagmar Tomisová, Mgr.

prof. Opavský

Hodnocení efektu rehabilitace u pacientů v chronickém stádiu po cévní mozkové příhodě s postižením horní končetiny

67.    

2009

Tomáš Valenta, Mgr.

prof. Válková

Fenomén instruktorství v životní dráze člověka

68.    

2009

Petr Vlček, PhDr.

doc. Hendl

Vliv školských reforem na tvorbu kurikula tělesné výchovy v České republice, Spolkové republice Německo a Spojených státech amerických

 

 

 

 

 

69.    

2010

Jiří Buben, Mgr.

doc. Tomajko

Výkon ve sportovní gymnastice z pohledu

funkční antropologie u výkonnostního stupně

nejmladších, mladších a starších žáků

70.    

2010

Zlatava Jakubšová, PaedDr.

prof. Vaverka

Komparace úrovně explozivní síly odrazu u různých skupin hráček volejbalu v závislosti na věku, herní úrovni a dalších faktorech

71.    

2010

Radim Uhlář, Mgr.

prof. Janura

Využití kinematické analýzy při optimalizaci letové fáze ve skoku na lyžích

72.    

2010

Miroslav Klugar, PhDr.

doc. Stejskal

Reakční a adaptační změny aktivity autonomního nervového systému v souvislosti s hyberbarickým prostředí

73.    

2010

Elisa Isabel Yanac Paredes, Mgr.

prof. Opavský

Hodnocení svalové aktivity v lumbopelvifemorální oblasti v modelových pohybových aktivitách pomocí povrchové elektromyografie

74.    

2010

Amr Mohamed Zaki Zaatar, Mgr.

prof. Opavský

Hodnocení svalové koordinace v situacích s odlišnou posturální zátěží s použitím polyelektromyografie

75.    

2010

Michal Kudláček, Mgr.

prof. Frömel

Sportovní preference a pohybová aktivita studentek a studentů středních škol

76.    

2010

Petra Hlavačková, Mgr.

prof. Janura

Vliv senzorických informací na kontrolu bipedální postury v klidovém stoji u jedinců s transfemorální amputací

77.    

2010

Timea Trzos, PhDr.

prof. Hodaň

Fenomén dobrovolnictví ve volnočasové rehabilitaci osob s těžkým tělesným postižením

 

78.    

2011

Ondřej Ješina, Mgr.

doc. Karásková

Vztah žáků romského etnika k tělocvičným aktivitám

79.    

2011

Kateřina Neumannová, Mgr.

prof. Opavský

Vliv dechové rehabilitace na rozvíjení hrudníku, ventilační parametry a vybrané kineziologické ukazatele u nemocných s asthma bronchiale a s chronickou obstrukční plicní nemocí

80.    

2011

Aleš Gába, Mgr.

prof. Riegerová

Hodnocení tělesného složení ve vztahu k pohybové aktivitě u žen ve věku 55–84 let

81.    

2011

František Frýdecký, Mgr.

doc. Mazal

Evaluace edukačního procesu ve vzdělávací oblasti „Člověk a zdraví“ na druhém stupni základních škol

82.    

2011

Luděk Šebek, Mgr.

prof. Hodaň

Specifické aspekty učení, motivace a adherence ke sportovní aktivitě u subkultury bikerů

83.    

2011

Radek Sluka, Mgr.

prof. Riegerová

Stanovení tělesného složení pomocí bioimpedance a antropometrie u obézních dětí podstupujících šestitýdenní léčebně edukační pobyt ve státních lázních Bludov

84.    

2011

Kateřina Macháčková, Mgr.

prof. Opavský

Změny somatosenzorických funkcí horní končetiny pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě v průběhu léčebné rehabilitace

85.    

2011

Radana Poděbradská, Mgr.

doc. Stejskal

Pohybová intervence jako součást léčení obezity

 

86.    

2012

Miroslav Dvořák, Mgr.

prof. Válková

Profesní kompetence trenéra fotbalu

87.    

2012

Jiří Okrouhlý, Mgr.

prof. Hodaň

Letní kurz jako prostředek mezinárodní spolupráce ve vzdělávání mládeže (zakotvená teorie)

88.    

2012

Petr Zappe, Mgr.

prof. Hodaň

Výchova prožitkem očima účastníků vysokoškolského výukového kurzu (kvalitativní analýza edukačního procesu)

89.    

2012

Kolářová Barbora, Mgr.

prof. Janura

Posouzení vlivu vybraných aspektů na posturální kontrolu u jedinců po transtibiální amputaci

90.    

2012

Klugarová Jitka, Mgr.

prof. Janura

Vliv operativní korekce hallux valgus a pooperativní rehabilitace na provedení chůze

91.    

2012

Hůlka Karel, Mgr.

doc. Tomajko

Empirické údaje o výkonu basketbalisty v utkání jako základ plánování tréninkového procesu

92.

2012

Hoffmannová Jana, PhDr.

prof. Válková

Proměnné v životní dráze sportovců u vybraných rizikových sportů (Biodromální pohled)

93.

2012

Kováčová Liběna, PaedDr.

doc. Stejskal, prof. Riegerová

Aerobní intervenční program u žen od 40 do 60 let

94.

2012

Šlachtová Martina, Mgr.

prof. Opavský

Hodnocení hrubé motoriky dětí ve věku 4-6 let

95.

2012

Farana Roman, Mgr.

prof. Vaverka

Kinematická analýza převratových přeskoků ve sportovní gymnastice

96.

2013

Uhlíř, Petr, PhDr.

prof. Opavský

Spektrální analýza variability srdeční frekvence u vybraných diagnóz pacientů v léčebné rehabilitaci

97.

2013

Nováková-Lokvencová, Petra, Mgr.

prof. Frömel

Školní pohybová aktivita 15 až 18letých adolescentů

98.

2013

Uchytil, Jaroslav, Mgr.

prof. janura

Analýza chůze s bionickým kolenním kloubem u pacientů s transfemorální amputací

99.

2013

Agricola, Adrián, Mgr.

doc. Zháněl

Vplyv Age Effect v tenise

100.

2013

Šafaříková, Simona, Mgr.

doc. Svozil

Influence of sport and physical activities on the youth development within the context of developing countries (The Kids League, Uganda)

101.

2013

Kalman, Michal, Mgr.

doc. Dohnal, doc. Sigmund

Tvorba podkladů pro Zelenou knihu podpory pohybové aktivity pro Českou republiku

102.

2013

Zatloukal, Jakub, Mgr.

prof. Opavský

Hodnocení efektu rehabilitační léčby na respirační funkce a pohybový systém u pacientů s plicní formou sarkoidózy

 

103.

2014

Šeděnková, Barbora, Mgr.

doc. Stejskal,
prof. Janura

Vliv aerobiku na vybrané laboratorní ukazatele tělesné zdatnosti

104.

2014

Hamřík, Zdeněk, Mgr.

doc. Dohnal,
prof. Frömel

Podpora pohybové aktivity a komunální politika v České republice

105.

2014

Francová, Lucie, Mgr.

prof. Válková

Úroveň pohybových a sociálních dovedností po absolvování tréninkového programu stolního tenisu dětí s mentálním postižením a intaktní populace ve věku 9–11 let

106.

2014

Culková, Dita, Mgr.

prof. Jirásek

Vyhledávání mimořádných prožitků a preference učebního stylu studenta

107.

2014

Hřebíčková, Hana, Mgr.

prof. Válková

Mentální trénink v přípravě alpských lyžařů juniorů

108.

2014

Vrbová, Tereza, Mgr.

prof. Hodaň

Tanec a jeho místo ve vzdělávání

109.

2014

Pavelka, Jan, Mgr.

prof. Hrabovský

Tvorba doporučení podpory pohybové aktivity dětí a školáků pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení v České republice

 

110.

2015

Jelínek Marian, PhDr.

prof. Válková

Psychické determinanty výkonu hráče ledního hokeje ve vrcholovém sportu

111.

2015

Kavková Veronika, Mgr.

prof. Válková

Vztah imaginace, floatingu a motorické dovednosti

112.

2015

Háp Pavel, Mgr.

doc. Lehnert

Individualizace tréninkového zatížení v tréninkovém procesu hráček volejbalu pomocí metody spektrální analýzy variability srdeční frekvence

113.

2015

Khomutova Anastasiya, Mgr.

prof. Válková

Mezilidské vztahy v multikulturních basketbalových týmech

114.

2015

Kapuš Ondřej, Mgr.

prof. Riegerová

Možnosti hodnocení osteopenie a osteoporózy na přístroji In Body 720 a DXA u postmenopauzálních žen

115.

2015

Sofková Tereza, PhDr.

prof. Přidalová

Somatodiagnostika u žen jako součást redukčního intervenčního programu

116.

2015

Dygrýn Jan, Mgr.

prof. Frömel

Pohybová aktivita, zastavěné prostřední a obezita dospělé populace s využitím geografických informačních systémů

 

117.

2016

Bartoňová Radka, Mgr.

prof. Válková

Podmínky související s integrací žáků s tělesným postižením do školní tělesné výchovy

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 09. 03. 2016, Lukáš Jakubec