Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Úvod

Katedra sportu

Katedra sportu (KAS) je garant výuky tělesné výchovy těchto studijních oborů:

  • Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy - bakalářský studijní program se standardní délkou studia šest semestrů (tři roky) a navazující magisterský studijní program se standardní délkou čtyři semestry (dva roky). Obor lze studovat pouze v prezenční formě!!
  • Tělesná výchova a sport - bakalářský studijní program se standardní délkou studia šest semestrů (tři roky) a navazující magisterský studijní program se standardní délkou čtyři semestry (dva roky). Obor lze studovat v prezenční i kombinované formě!!
  • Trenérství a sport – bakalářský studijní program se standardní délkou studia šest semestrů (tři roky). Obor lze studovat v pouze kombinované formě!!
  • Trenérství a management sportu – magisterský studijní program se standardní délkou studia čtyři semestry (dva roky). Obor lze studovat pouze v kombinované formě!!

Katedra zabezpečuje teoretickou a praktickou výuku v následujících sportovních odvětvích: gymnastika, sportovní a pohybové hry, atletika, plavání, úpoly, tance, lyžování a další. Výuka probíhá formou přednášek, seminářů, praktických cvičení a kurzů.
Katedra zajišťuje výuku některých sportovních odvětví i pro přírodovědeckou fakultu.

Výzkumná aktivita katedry je orientovaná na zvýšení efektivity vyučovacího procesu, diagnostiku lidské motoriky a optimalizaci pohybového režimu různých věkových skupin.

Profil absolventa

Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy - bakalářský studijní program a navazující magisterský studijní program

Absolvent se uplatní jako vedoucí, realizátor a poradce TV programů pro fit-centra a studia pohybových aktivit, občanská sdružení, komunální politiku, sportovní kluby apod., jako asistent učitele TV. Předpokládá se pokračování ve studiu v navazující magisterské etapě, jejímž absolvováním získává způsobilost vyučovat TV v aprobaci s druhým předmětem na základních a středních školách. Druhý aprobační předmět si studenti vybírají z nabídky pedagogické, přírodovědecké a filozofické fakulty.


Tělesná výchova a sport -bakalářský a navazující magisterský studijní program

Absolvent je způsobilý tvořit a realizovat programy edukace v oblasti sportu a rekreačních pohybových aktivit všech věkových kategorií ve volnočasové a profesně orientované sféře a ve sféře programů zdravého životního stylu. Absolvent je způsobilý tvořit a realizovat výše uvedené programy ve smyslu své volitelné specializace, je způsobilý pro komunikaci a kooperaci se specifickými sportovními federacemi, svazy, občanskými sdruženími. V případě zvolené studijní specializace jsou absolventi připraveni pro roli trenérů sportovní specializace. Navazující magisterský studijní obor připravuje plně kvalifikované učitele tělesné výchovy pro všechny typy škol (kromě speciálních). Absolventi specializačního studia trenérství získávají kvalifikaci na úrovni trenéra nejvyššího kvalifikačního stupně (udělení této licence podléhá normám daných sportovních odvětví).

Trenérství a sport – bakalářský studijní program

Absolvent se stává specialistou v odvětvích sportu, sportovního tréninku, podpory zdraví a sportovního managementu. Absolvent získává pedagogickou způsobilost. Základním rysem absolventa je hluboký zájem o profesi, podmíněný vnitřní orientací na sport a trenérství, podporovaný organizačními schopnostmi, dobrou úrovní komunikace i v cizojazyčném prostředí, celkovou kultivovaností a dokonalým zvládnutím teoretických i praktických předpokladů.

Trenérství a management sportu – magisterský studijní program

Absolvent magisterského studia Trenérství a management sportu je odborníkem, který je kompetentní samostatně a efektivně řídit tréninkovou a soutěžní činnost v souladu se současnými požadavky a trendy. Dokáže rovněž koordinovat činnost trenérů v rámci sportovních klubů a dalších subjektů. Má vědomosti a odborné dovednosti, které mu umožní podílet se na řízení subjektů v oblasti sportu, ev. tyto subjekty řídit a koordinovat jejich činnost na regionální, národní i mezinárodní úrovni. Absolvent je rovněž připraven realizovat výzkumnou činnost prioritně směřující k rozšíření poznatků v oboru a zkvalitnění praxe. Vzhledem k obsahové a úrovňové srovnatelností s obdobným vzděláním v zemích EU je schopen s odpovídající jazykovou vybaveností zastávat příslušnou funkci rovněž v zahraničí.

Absolvent je připraven vykonávat ve sportovních klubech (oddílech) funkce trenéra, event. hlavního trenéra, zodpovědného trenéra sportovního centra mládeže, řídícího pracovníka. Může rovněž pracovat jako odborný pracovník (metodik, koordinátor) ve sportovních federacích a v dalších sportovních organizacích (institucích), zastávat pozice související se sportovní činností ve státem uznávaných sportovních institucích, státní správě, ev. v nestátních organizacích (oblasti soukromého podnikání), neziskových organizacích sportovního charakteru.

 

 

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 10. 04. 2014, Martin Nosek