Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Předměty garantované katedrou

STUDIJNÍ OBORY
DVOJOBOROVÉ STUDIUM

Studium učitelství tělesné výchovy pro střední školy (pětileté magisterské studium).

Realizuje se v kombinaci z druhým vyučovacím předmětem (matematika, český jazyk, biologie, zeměpis, výpočetní technika, historie, filozofie, sociologie a cizí jazyky - anglický, německý, francouzský, španělský, polský, italský), jehož výuku zajišťují příslušné další fakulty (pedagogická, přírodovědecká a filozofická). V průběhu studia student absolvuje povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Studium je zakončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou. Absolvent je způsobilý vyučovat tělesnou výchovu a příslušný další předmět na všech typech středních škol. Studium učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základních škol (čtyřleté magisterské studium, od akademického roku 2001/2002 pětileté magisterské studium). Realizuje se v kombinaci s druhým vyučovacím předmětem (matematika, český jazyk, přírodopis, výchovy), jehož výuku zajišťuje pedagogická fakulta. V průběhu studia student absolvuje povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Studium je zakončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou. Absolvent je způsobilý vyučovat tělesnou výchovu a příslušný další předmět na druhém stupni základních škol. Od akademického roku 2004/05 je nově realizován tříletý bakalářský studijní program Tělesná výchova a sport. Obor připravuje odborníky způsobilé plnit funkci pedagogických asistentů, organizátorů volnočasových aktivit pohybového charakteru na úrovni škol, mimoškolních zařízení, center prevence negativních jevů apod. Absolvent je způsobilý vytvářet a realizovat programy redukace v oblasti sportu a rekreačních pohybových aktivit ve smyslu své zvolené specifikace, je způsobilý pro komunikaci a kooperaci se specifickými sportovními federacemi, svazy, občanskými sdruženími.

Předměty garantované katedrou učitelství tělesné výchovy

ATLETIKA 1
ATLETIKA 2
ATLETIKA 3
ATLETIKA 4
ATLETIKA 5
ATLETIKA 6
ATLETIKA 7
ATLETIKA 8
GYMNASTIKY - DIDAKTIKA 1
GYMNASTIKY - DIDAKTIKA 2
GYMNASTIKA - MODERNÍ A (ženy)
GYMNASTIKA - RYTMICKÁ 1
GYMNASTIKA - RYTMICKÁ 2
GYMNASTIKA - SPORTOVNÍ 1
GYMNASTIKA - SPORTOVNÍ 2
GYMNASTIKA - SPORTOVNÍ NADSTAVBA
GYMNASTIKA - TEORIE
GYMNASTIKA - VŠEOBECNÁ A
GYMNASTIKA - ZÁKLADNÍ 1
GYMNASTIKA - ZÁKLADNÍ 2
TANCE
AEROBIC
PEDAGOGICKÁ PRAXE PŘI PLAVECKÉM VÝCVIKU
PLAVÁNÍ 1
PLAVÁNÍ 2
PLAVÁNÍ 3
PLAVÁNÍ 4
PLAVÁNÍ 5 - přednáška
PLAVÁNÍ - VODNÍ PÓLO
BASKETBAL
BRUSLENÍ A LEDNÍ HOKEJ
DIDAKTIKA SPORTOVNÍCH HER 1
DIDAKTIKA SPORTOVNÍCH HER 2
DIDAKTIKA SPORTOVNÍCH HER 3
FOTBAL
HÁZENÁ
MÉNĚ ZNÁMÉ SPORTOVNÍ HRY
POHYBOVÉ HRY
TEORIE SPORTOVNÍCH HER
ÚPOLY
VOLEJBAL
KURZ BRUSLENÍ A LEDNÍHO HOKEJE
ZÁKLADY MANAGAMENTU
LYŽOVÁNÍ 1
LYŽOVÁNÍ 2
TURISTIKA A SPORTY V PŘÍRODĚ 1
KURZ KANOISTIKY A WINDSURFINGU
ATLETIKA - ANALÝZA TECHNIKY A ST
ROZHODOVÁNÍ ATLETICKÝCH DISCIPLÍN
ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY K POHYBOVÝM ČINNOSTEM V GYMNASTICE
GYMNASTIKA - MODERNÍ B (ženy)
GYMNASTIKA - SKOKY Z MALÉ TRAMPOLÍNY
GYMNASTIKA - ÚČELOVÁ A KONDIČNÍ
GYMNASTIKA - TERMINOLOGIE
MODERNÍ GYMNASTICKÉ FORMY
POHYBOVÁ VÝCHOVA A TANCE TP
POHYBOVÉ STUDIO B
SOUČASNÉ FORMY A TRENDY V AEROBIKU 1
SOUČASNÉ FORMY A TRENDY V AEROBIKU 2
SOUTĚŽNÍ AEROBIK
KONDIČNÍ KULTURISTIKA - ZÁKLADNÍ
KONDIČNÍ KULTURISTIKA - ROZŠÍŘENÁ 1
KONDIČNÍ KULTURISTIKA - ROZŠÍŘENÁ 2
PLAVÁNÍ B
BASKETBAL B
BOJOVÁ UMĚNÍ
FOTBAL B
HÁZENÁ B
HRA V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA
POHYBOVÉ HRY B
SEBEOBRANA
VOLEJBAL B
CYKLOTURISTIKA A ZÁKLADY LEZENÍ B
SNOWBOARDING B
VODNÍ TURISTIKA B
VYSOHORSKÁ TURISTIKA B
WINDSURFING B
ATLETIKA C
GYMNASTIKA - SPORTOVNÍ C
POHYBOVÉ STUDIO C
GYMNASTKA VŠEOBECNÁ - EUROTEAM
TANCE C1
TANCE C2
PLAVÁNÍ C
BASKETBAL C
HÁZENÁ C
VOLEJBAL C
TENIS
CYKLOTURISTIKA A ZÁKLADY LEZENÍ C
LYŽOVÁNÍ 3
SNOWBOARDING C
VODNÍ TURISTIKA C
VYSOHORSKÁ TURISTIKA C
WINDSURFING CKUT/ATL1 - ATLETIKA 1
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Poskytuje přiměřené a všestranné odborné vzdělání v daném oboru, směřuje k praktickému a teoretickému osvojení základů techniky
běhů, skoku do dálky, hodu granátem.
Garant předmětu: PaedDr. Liběna Kováčová

KUT/ATL2 - ATLETIKA 2
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Je zaměřena na rozvoj pohybových schopností, techniky, štafetové předávky spodním obloukem, skoku do výšky a vrhu koulí, překážkový běh.
Garant předmětu: PaedDr. Liběna Kováčová

KUT/ATL3 - ATLETIKA 3
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Směřuje k praktickému a teoretickému osvojení základní dalších technik těchto atletických disciplín: překážkového běhu, skoku do dálky závěsem, štafetové předávky horním obloukem.
Garant předmětu: PaedDr. Liběna Kováčová

KUT/ATL4 - ATLETIKA 4
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Praktické a teoretické osvojení techniky: skoku do dálky kročným způsobem, skoku do výšky obkročným valivým způsobem a hodu oštěpem.
Garant předmětu: PaedDr. Liběna Kováčová

KUT/ATL5 - ATLETIKA 5
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Osvojení poznatků a předpokladů k získání odborné způsobilosti k výkonu učitelského povolání. Didaktika nácviku atletických disciplín a organizace atletického výcviku.
Garant předmětu: PaedDr. Liběna Kováčová

KUT/ATL6 - ATLETIKA 6
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Rozvoj dovedností atletických disciplín obtížnějšího charakteru (trojskok, skok o tyči, hod diskem), didaktika rozvoje pohybových schopností a praktická i teoretická příprava atletického víceboje.
Garant předmětu: PaedDr. Liběna Kováčová

KUT/ATL7 - ATLETIKA 7
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Řízení výchovně-vzdělávacího procesu ve školní tělesné výchově a v mimoškolních aktivitách. Osvojení zásad organizace atletického výcviku a řízení vyučovací jednotky.
Garant předmětu: PaedDr. Liběna Kováčová

KUT/ATL8 - ATLETIKA 8
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Získání teoretických vědomostí a znalostí z historie, biomechaniky a didaktiky atletických disciplín. Ověření praktických dovedností základních atletických disciplín.
Garant předmětu: PaedDr. Liběna Kováčová

KUT/GYMD1 - GYMNASTIKY - DIDAKTIKA 1
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Úkolem výuky je zaměřit studenty na didaktické problémy, naučit znalostem o správném provádění cvičebních tvarů, vybavit je poznatky o sestavování vyučovacích postupů základních cvičebních tvarů, naučit didaktickým dovednostem.
Garant předmětu: PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D.

KUT/GYMD2 - GYMNASTIKY - DIDAKTIKA 2
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Předmět se zabývá rozborem vyučovací jednotky tělesné výchovy. Je směrován jako příprava na praxi studentů ve školách základních a středních. Pozornost je věnována především organizaci vyučovací jednotky, formám, prostředkům, metodám a didaktickým stylům aplikovaným v hodinách gymnastiky.
Garant předmětu: PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D.

KUT/GYMMA - GYMNASTIKA - MODERNÍ A (ženy)
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
V návaznosti na rytmickou gymnastiku pokračování v pohybovém školení s důrazem na správné držení těla, na technické a estetické požadavky pro gymnastický pohyb. Seznámit posluchačky s komplexy průpravných cvičení bez náčiní i s náčiním, též ve vazbách v prostorovém řešení.
Garant předmětu: PhDr. Hana Krapková

KUT/GYMR1 - GYMNASTIKA - RYTMICKÁ 1
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Elementární hudebně pohybová příprava - pochopení a osvojení si základních principů vztahu mezi pohybem a hudbou. Pohybové školení, zaměřené na ovládání poloh a pohybů jednotlivých částí těla ve shodě se zásadami správného držení těla a ve shodě s technickými a estetickými požadavky, platnými pro gymnastický pohyb.
Garant předmětu: PhDr. Hana Krapková

KUT/GYMR2 - GYMNASTIKA - RYTMICKÁ 2
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Opakování základních principů vztahu mezi pohybem a hudbou. Pokračování v pohybovém školení s důrazem a estetické požadavky platné pro gymnastický pohyb. Komplexy specifických cvičení s náčiním, úvod do pohybové skladby. Zásady práce s reprodukovanou hudbou (muži).
Garant předmětu: PhDr. Hana Krapková

KUT/GYSP1 - GYMNASTIKA - SPORTOVNÍ 1
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Obsah předmětu navazuje na motoricko-funkční a pohybovou přípravu pro sportovní gymnastiku obsaženou v základní gymnastice.
Výuka má charakter osobního výcviku, který je zaměřen na zdokonalování dosud získaných dovedností i na nácvik nových cvičebních
tvarů začleněných v kmenovém učivu na základních a středních školách.
Garant předmětu: Mgr. Jiří Buben

GYMNASTIKA - SPORTOVNÍ 2
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Předmět navazuje na GYSP1 a dále rozvíjí, zdokonaluje a rozšiřuje množství gymnastických dovedností. Osobní výcvik je již
zaměřen na vazby a spojení tvarů v krátké sestavy na všech hlavních nářadích, na kvalitu a eleganci provedení cvičení.
Garant předmětu: Mgr. Jiří Buben

KUT/GYMNA - GYMNASTIKA - SPORTOVNÍ NADSTAVBA
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Výuka je zaměřena na prohloubení a rozšíření znalostí a praktických dovedností ze sportovní gymnastiky. Cílem je zvětšit zásobník cviků na jednotlivých nářadích a v prostných a prakticky zvládnout jednoduchou sestavu.
Garant předmětu: Mgr. Jiří Buben

KUT/GYMT - GYMNASTIKA - TEORIE
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Obsahem předmětu je teorie sportovní gymnastiky. Jde především o pohled na probrané, prakticky studenty ověřené cvičební tvary z hlediska biomechaniky, didaktiky a rozdělení.
Garant předmětu: Mgr. Jiří Buben

KUT/GYVŠA - GYMNASTIKA - VŠEOBECNÁ A
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Všeobecná gymnastika je sportem pro všechny. Proto je nabízený program použitelný pro všechny věkové kategorie a bez ohledu na výkonnost. Předmět sleduje především prožitkovost a radost z pohybu. V obsahu jsou zahrnuty: cvičení na nářadí, cvičení s náčiním, základní prvky akrobacie, cvičení pořadová i všeobecně rozvíjející.
Garant předmětu: Mgr. Jiří Buben

KUT/GYZA1 - GYMNASTIKA - ZÁKLADNÍ 1
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Cílem základní gymnastiky 1 je naučit studenty znalostem a dovednostem ze základní gymnastiky. Poskytnout základní poznatky o správném držení těla, jeho významu při provádění pohybů ve SG a ZG, poznatky o dělení cviků z hlediska anatomického - fyziologického a vytvořit zásobník cviků pro procvičení základních svalových skupin.
Garant předmětu: PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D.

KUT/GYZA 2 - GYMNASTIKA - ZÁKLADNÍ 2
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Obsahem předmětu je naučit studenty vedení a organizování úvodní a průpravné části vyučovací jednotky. Důraz je kladen také na hlasový projev, správnost terminologie a strukturu všeobecně rozvíjejících cvičení.
Garant předmětu: PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D.

KUT/TANCE - TANCE
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Seznámení se s charakteristickými lidovými tanci jednotlivých oblastí Čech a Moravy, problematika kontratanců, využití základních tanečních kroků společenských tanců v tanečních vazbách a variacích i v prostorovém řešení, základní tance řady standardní i latinskoamerické.

KUT/AEROB – AEROBIK
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Garant předmětu: PaedDr. Liběna Kováčová

KUT/PL6PR - PEDAGOGICKÁ PRAXE PŘI PLAVECKÉM VÝCVIKU
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Absolvování pedagogické praxe při plaveckém výcviku ve vyučovacím procesu plaveckých škol.
Garant předmětu: RNDr. Ladislav Bank

KUT/PLA1 - PLAVÁNÍ 1
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Zvládnutí techniky všech plaveckých způsobů včetně startů a obrátek a základních pravidel.
Garant předmětu: Mgr. Dušan Viktorjeník

KUT/PLA2 - PLAVÁNÍ 2
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Zvládnutí techniky všech plaveckých způsobů včetně startů a obrátek a základních pravidel.
Garant předmětu: Mgr. Dušan Viktorjeník

KUT/PLA3 - PLAVÁNÍ 3
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Seznámení se základními formami a organizací plaveckého tréninku a kondičního plavání, vlastní užití v praxi.
Garant předmětu: Mgr. Dušan Viktorjeník

KUT/PLA4 - PLAVÁNÍ 4
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Vyučovací postupy jednotlivých plaveckých způsobů, užité plavání, informace ze základů skoků do vody a synchronizovaného plavání.
Garant předmětu: Mgr. Dušan Viktorjeník

KUT/PLA5 - PLAVÁNÍ 5 - přednáška
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Teoretické shrnutí celého předmětu plavání.
Garant předmětu: RNDr. Ladislav Bank

KUT/PLVP - PLAVÁNÍ - VODNÍ PÓLO
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Zvládnutí základů vodního póla, jednotlivých herních dovedností a pravidel, vlastní herní činnost.
Garant předmětu: RNDr. Ladislav Bank

KUT/SHBA - BASKETBAL
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Praktické zvládnutí herního výkonu, chápaného jako sumu herních dovedností realizovaných v utkání a získání základních vědomostí o basketbalu. Teoretické základy basketbalu (motiv sportovní hry, herní úkoly, herní situace).
Garant předmětu: doc. PhDr. Dušan Tomajko, CSc.

KUT/SHBLH - BRUSLENÍ A LEDNÍ HOKEJ
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Praktické zvládnutí dovedností ze základního bruslení, krasobruslení a ledního hokeje. Vyučovací postup ve výuce této disciplíny.
Garant předmětu: Mgr. Pavel Háp

KUT/SHD1 - DIDAKTIKA SPORTOVNÍCH HER 1
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Pojetí technologie tréninkového procesu jako systémového prvku školní tělesné výchovy a tréninkového procesu představujícího souhrn poznatků o optimální konfiguraci daných podmínek praxe a závazných postupů k dosažení relativně nejvyšší úrovně IHV a THV. Zatěžování ve sportovních hrách. Disciplíny předcházející: žádné.
Garant předmětu: doc. PhDr. Dušan Tomajko, CSc.

KUT/SHD2 - DIDAKTIKA SPORTOVNÍCH HER 2
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Využití metodicko-organizačních forem při nácviku a zdokonalování sportovní hry. Problematika zatěžování při rozvoji dovednostních předpokladů herního výkonu v invazivních a neinvazivních sportovních hrách.
Garant předmětu: doc. PhDr. Dušan Tomajko, CSc.

KUT/SHD3 - DIDAKTIKA SPORTOVNÍCH HER 3
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Vyučovací jednotka ve sportovních hrách. Řízení a organizace utkání, rozhodování, koučování, diagnostika herního výkonu. Vyučovací jednotka ve sportovních hrách. Využití didaktické techniky při nácviku a zdokonalování sportovních her.
Garant předmětu: doc. PhDr. Dušan Tomajko, CSc.

KUT/SHFO - FOTBAL
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Praktické zvládnutí herního výkonu chápaného jako suma herních dovedností realizovaných v utkání. Získání vědomostí o fotbale.
Garant předmětu: Mgr.Radim Weisser

KUT/SHHA - HÁZENÁ
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Praktické zvládnutí herního výkonu v utkání. Herní systém v režimu zónové obrany a útok proti němu. Obranný systém 0:6, 1:5, 2:4. Zřetězování útočných kombinací v systémech s jedním pivotem.
Garant předmětu: Mgr. Lubomír Krejčíř

KUT/SHMZ - MÉNĚ ZNÁMÉ SPORTOVNÍ HRY
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Seznámení s pravidly a herními činnostmi v následujících sportovních hrách: rugby, florbal, softbal, frisbee, tchoukbal, stolní tenis, tchoukbal.
Garant předmětu: Mgr. Pavel Háp

KUT/PHA - POHYBOVÉ HRY
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Teorie hry a pohybové v životě člověka. Pohybová hra ve školní TVC. Nové poznatky o pohybové hře, kreativně kooperační aktivity, kooperační hry Kirchnera, pohybová a sportovní hra. Soubor pohybových her pro praxi.
Garant předmětu: doc. PhDr. Ferdinand Mazal, CSc.

KUT/SHT - TEORIE SPORTOVNÍCH HER
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Poznatky z teorie a didaktiky sportovních her. Pojetí individuálního a týmového herního výkonu a jejich determinanty, didaktická technologie, biotechnologie TP, didaktické formy, didaktické styly, didaktické metody.
Garant předmětu: doc. PhDr. Dušan Tomajko, CSc.

KUT/UPOL - ÚPOLY
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Překonání odporu, nebo přemožení protivníka, technicky, takticky, fyzicky a psychicky. Zvládnutí základů úpolových přetahů, přetlaků, odporů, her a pádových technik.

KUT/SHVO - VOLEJBAL
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Osvojení a zdokonalení techniky jednotlivých druhů odbití, nácvik herních činností jednotlivce a jejich uplatnění ve hře v systému 5+1, znalost pravidel volejbalu.
Garant předmětu: Mgr. Pavel Háp

KUT/KBLH - KURZ BRUSLENÍ A LEDNÍHO HOKEJE
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Zdokonalení dovedností základního bruslení, krasobruslení,ledního hokeje, získaných v semestrální výuce a získání základních teoretických znalostí o ledním hokeji a krasobruslení.
Garant předmětu: Mgr. Pavel Háp

KUT/ZM - ZÁKLADY MANAGAMENTU
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Tento seminář je zaměřen na osvětlení hlavních funkcí managementu (plánování, organizace, řízení, kontrola), blíže je věnována pozornost marketing managementu a sales managementu. Dalším úkolem je příprava podnikatelského subjektu, přípravu SWOT analýzy a rozpracování jednotlivých marketingových nástrojů.
Garant předmětu: Mgr. Vítězslav Prukner

KUT/KLY1 - LYŽOVÁNÍ 1
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Cílem předmětu je vybavit posluchače teoretickými vědomostmi a praktickými dovednostmi v oblasti techniky a metodiky lyžování pro potřeby školní tělesné výchovy. Výukový program je orientován na žáka s přihlédnutím k jeho kondičním předpokladům a nadání. Je zaměřen na výuku ve sjíždění a zatáčení, běhu na lyžích a pobytu v zimní přírodě.
Garant předmětu: Mgr. Taťána Navrátíková

KUT/KLY2 - LYŽOVÁNÍ 2
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Cílem předmětu je praktické zdokonalování a rozšiřování pohybových dovedností v technice sjíždění a zatáčení na lyžích. Vybavit studenty vědomostmi z oblasti didaktiky a diagnostiky lyžování. Seznámit s dalšími netradičními formami lyžování - fun carving, snow blade, big foot. Procvičit oblouky z rozšiřujícího programu s využitím modifikovaných podmínek (rozmanitý terén a různé druhy sněhu).
Garant předmětu: Mgr. Taťána Navrátíková

KUT/TSP1 - TURISTIKA A SPORTY V PŘÍRODĚ 1
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Cílem předmětu je vybavit studenty základními teoretickými a praktickými znalostmi a dovednostmi v oboru turistiky a pobytu v přírodě na takovém stupni, aby byli připraveni na organizování kurzu na ZŠ a SŠ.
Garant předmětu: Mgr. Taťána Navrátíková

KUT/KUKAW – KURZ KANOISTIKY A WINDSURFINGU – DOPLNIT NOVÝ PŘEDMĚT
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Biomechanické základy atletických disciplín (běhy, horizontální skoky, vertikální skoky, vrhy, hody). Základy sportovního tréninku atletických disciplín. Rozvoj pohybových schopností (prostředky, metody).
Garant předmětu: PaedDr. Liběna Kováčová

KUT/RATLB - ROZHODOVÁNÍ ATLETICKÝCH DISCIPLÍN
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Řízení a organizace atletických soutěží, pravidla atletických soutěží, rozhodování atletických soutěží, bezpečnost při atletických soutěžích, organizace soutěží ve školní TV, změny v pravidlech atletiky.
Garant předmětu: PaedDr. Liběna Kováčová

KUT/GYMMB - GYMNASTIKA - MODERNÍ B (ženy)
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
V návaznosti na rytmickou gymnastiku pokračování v pohybovém školení s důrazem na správné držení těla, na technické a estetické požadavky pro gymnastický pohyb. Komplexy průpravných cvičení bez náčiní i s náčiním, též ve vazbách v prostorovém řešení.
Garant předmětu: PhDr. Hana Krapková

KUT/GYMMT - GYMNASTIKA - SKOKY Z MALÉ TRAMPOLÍNY
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Jednosemestrální výběrový seminář pro studenty vyššího ročníku umožňující rozšíření praktických i teoretických znalostí a dovedností při využití malé trampolíny ve školní TV. Cílem je zvládnutí jednoduchých skoků přímých i metodika základů rotační techniky.
Garant předmětu: RNDr. Jan Nitka

KUT/GYMUK - GYMNASTIKA - ÚČELOVÁ A KONDIČNÍ
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Aplikace poznatků a dovedností ze základní gymnastiky a dalších druhů gymnastiky pro gymnastiku kondiční, účelovou gymnastiku sportovce, poznatky o kondiční kulturistice.
Garant předmětu: PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D.

KUT/GYMTE - GYMNASTIKA - TERMINOLOGIE
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
V obsahu předmětu je zahrnuta základní terminologie cvičení prostných a na nářadí, dále pak terminologie cvičení s nejčastěji používaným tělocvičným náčiním.
Garant předmětu: RNDr. Jan Nitka

KUT/PVTP - POHYBOVÁ VÝCHOVA A TANCE TP
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Taneční pohybová průprava (držení těla - zásady, polohy a pohyby jednotlivých částí těla), jednoduché taneční vazby bez náčiní v prostorovém řešení, taneční etudy s využitím náčiní, převážně vlajícího, kombinace náčiní, vybrané tance lidové, kontratance, společenské.
Garant předmětu: PhDr. Hana Krapková

KUT/GYMA1 - SOUČASNÉ FORMY A TRENDY V AEROBIKU 1
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Získání praktických dovedností a teoretických vědomostí v oblasti aerobiku, základní terminologie, didaktika, výživa a životní styl.
Garant předmětu: PaedDr. Liběna Kováčová

KUT/GYMA2 - SOUČASNÉ FORMY A TRENDY V AEROBIKU 2
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Získání praktických dovedností a teoretických vědomostí v oblasti aerobiku. Možnost získání licence "Instruktor aerobiku".
Garant předmětu: PaedDr. Liběna Kováčová

KUT/GYMSA - SOUTĚŽNÍ AEROBIK
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Nemistrovské a mistrovské soutěže v aerobiku. Seznámení s pravidly aerobiku a organizací soutěžních akcí. Tvorba soutěžních sestav a pódiových skladeb v aerobiku. Povinné a povinně volitelné cviky.
Garant předmětu: PaedDr. Liběna Kováčová

KUT/KKR1 - KONDIČNÍ KULTURISTIKA - ROZŠÍŘENÁ 1
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Základní proměnné v tréninkové jednotce a jejich kombinace vzhledem k cíli - stavbě cvičebního programu. Struktura tréninkové jednotky s různým zaměřením. Intenzifikační postupy.
Garant předmětu: PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D.

KUT/KKR2 - KONDIČNÍ KULTURISTIKA - ROZŠÍŘENÁ 2
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Specifika kondiční kulturistiky mládeže, žen a seniorů.
Garant předmětu: PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D.

KUT/PLB - PLAVÁNÍ B
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Absolvování plaveckého tréninku, ukázky tréninkových jednotek, kondiční plavání.
Garant předmětu: Mgr. Dušan Viktorjeník

KUT/SHBAB - BASKETBAL B
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Týmový herní výkon v basketbalu. Výběr herních systémů, nácvik a jejich zdokonalení vzhledem k výkonnostní úrovni. Zónové obranné systémy a útok proti nim. Rozvoj střelecké výkonnosti v basketbalu.
Garant předmětu: doc. PhDr. Dušan Tomajko, CSc.

KUT/UPOLB - BOJOVÁ UMĚNÍ
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Seminář navazuje na úpoly II. roč. rozšiřuje znalosti a dovednosti sebeobrany.

KUT/SHFOB - FOTBAL B
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Rozšiřujícím programem v oblasti kondičního, herního tréninku a nácviku, zaměřeným především na problematiku mládeže, připravit na funkci trenéra fotbalu s možností získání licence B po uplynutí nejméně jednoho roku praxe.
Garant předmětu: Mgr. Radim Weisser

KUT/SHHAB - HÁZENÁ B
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Efektivita vyučovacích postupů v házené. Výběr optimálních herních systémů. Metodicko-organizační formy zaměřené na zdokonalování herních činností jednotlivce. Rozvoj kondice v přípravném a hlavním období v házené.
Garant předmětu: Mgr. Lubomír Krejčíř

KUT/HZC - HRA V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Hra v ontogenetickém vývoji člověka. Stádia hry a význam hry ve vývoji dítěte, dospívajícího a dospělého. Hra a pohybová hra ve škole a mimo školu. Nové pohledy na hru, její vývoj a vliv na vývoj společnosti. Výzkumy ve hře. Kreativní a kooperační hry v knize Hry dětí celého světa. Socializace a hra.
Garant předmětu: Doc. PhDr. Ferdinand Mazal, CSc.

KUT/PHRYB - POHYBOVÉ HRY B
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Modifikace pohybových her ve variabilních podmínkách. Pohybové hry jako příprava ke sportovní hře. Pohybové hry v životě dítěte, dospívajícího a dospělého člověka. Kreativita, kooperace, prožitek a motivace v pohybových hrách a jejich vliv. Nové poznatky v PH.
Garant předmětu: Doc. PhDr. Ferdinand Mazal, CSc.

KUT/UPOLS - SEBEOBRANA
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Úpoly jako jedna ze základních pohybových dovedností.

KUT/SHVOB - VOLEJBAL B
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Volejbal B navazuje a rozšiřuje předmět volejbal. Zabývá se herními systémy, specializací hráčů, útočnými a obrannými kombinacemi a novými a netradičními formami volejbalu, soutěžemi ve volejbalu a řízením utkání.
Garant předmětu: Mgr. Pavel Háp

KUT/CYHOB - CYKLOTURISTIKA A ZÁKLADY LEZENÍ B
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Kurz je zaměřen na dvě sportovní aktivity pobytu v přírodě - cykloturistiku a horolezectví. Předmět cykloturistika je orientována na horská kola. Chce seznámit studenty s pohybem a technikou jízdy v horském terénu, bezpečnostními pravidly a organizací výjezdu skupiny do terénu. Předmět horolezectví je zaměřen na základy lezení a slaňování na cvičných skalách, techniku lezení a jištění a manipulací s horolezeckým materiálem.
Garant předmětu: Mgr. Taťána Navrátíková

KUT/SNOWB - SNOWBOARDING B
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Cílem předmětu snowboardingu je získat základní teoretické vědomosti a praktické dovednosti v jízdě na snowboardu. Frontside, backside. Napojovanými oblouky sjet svah mírného sklonu. Naučit se bezpečnému a zodpovědnému chování na sjezdových tratích.
Garant předmětu: Mgr. Taťána Navrátíková

KUT/VOTUB - VODNÍ TURISTIKA B
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Kurz je zaměřen na metodiku a didaktiku jízdy na kanoi a kajaku. Zvládnutí vedení a kontroly lodi (kajak, kanoe) v tekoucí vodě do obtížnosti WW III. Organizace plavby několika lodí se zaměřením na školní výuku, která probíhá v rámci sportovních kurzů. Morfologie vodního toku. Bezpečnost jízdy na tekoucí vodě.
Garant předmětu: Mgr. Taťána Navrátíková

KUT/VTB - VYSOHORSKÁ TURISTIKA B
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Kurz je zaměřen na zvládnutí bezpečného pohybu ve vysokohorských podmínkách s využitím a manipulací horolezeckého materiálu v praxi (lano, cepín, úvazky, mačky..). Organizace a bezpečnost vysokohorské túry. Využití pro potřeby výuky na školních sportovních kurzech.
Garant předmětu: Mgr. Taťána Navrátíková

KUT/WSB - WINDSURFING B
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Cílem předmětu WS je získání základních teoretických znalostí a praktických dovedností v jízdě na windsurfingu. Zvládnutí jízdy na výtlačném plováku na boční vítr, obraty po i proti větru. Základní pravidla provozu, teorie plachtění, kompletace a údržba WS.
Garant předmětu: Mgr. Taťána Navrátíková

PŘEDMĚTY C

KUT/ATLC - ATLETIKA C
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Výuka je zaměřena na individuální trénink a zdokonalování techniky jednotlivých atletických disciplín.
Garant předmětu: PaedDr. Liběna Kováčová

KUT/GYMSC - GYMNASTIKA - SPORTOVNÍ C
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Formou osobního výcviku studenti zdokonalují dovednosti ze sportovní gymnastiky, k jejichž zvládnutí nedošlo během hodin sportovní gymnastiky A.
Garant předmětu: PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D.

KUT/GYMEU - GYMNASTKA VŠEOBECNÁ - EUROTEAM
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Předmět je zaměřen na přípravu studentů k soutěžím v gymnastických aktivitách. Jde především o gymnastický trojboj (Euroteam), pódiové skladby a účast na gymnaestrádách a festivalech.
Garant předmětu: RNDr. Jan Nitka

KUT/TANC1 - TANCE C1
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Seznámení se soubory tanců lidových dle národopisných oblastí, problematika kontratanců anglických, amerických, francouzských, problematika společenského tance - základní kroky i figury tanců standardních i latinskoamerických, toto též v tanečních vazbách. Rytmická cvičení s využitím stepařské techniky.

KUT/TANC2 - TANCE C2
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Předmět navazuje na předmět KUT/TANC1 - Tance C1. Rozšíření tanečního repertoáru s důrazem na technické a estetické požadavky platné pro taneční pohyb. Důraz na tvůrčí schopnosti při tvorbě tanečních choreografií.

KUT/PLAVC - PLAVÁNÍ C
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Doplnění praktických dovedností a teoretických poznatků z problematiky techniky jednotlivých plaveckých způsobů užitého a kondičního plavání a dalších plaveckých sportů.
Garant předmětu: Mgr. Dušan Viktorjeník

KUT/SHBAC - BASKETBAL C
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Týmový herní výkon v basketbalu. Výběr herních systémů, nácvik a jejich zdokonalování vzhledem k výkonnostní úrovni. Zónové obranné systémy a útok proti nim. Rozvoj střelecké výkonnosti v basketbalu.
Garant předmětu: Doc. PhDr. Dušan Tomajko, CSc.

KUT/SHVOC - VOLEJBAL C
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Zajistit osobní zdokonalování studentů, uspokojit potřeby pohybové aktivity a vytvořit základy případné sportovní specializace.
Garant předmětu: Mgr. Pavel Háp

KUT/CYHOC - CYKLOTURISTIKA A ZÁKLADY LEZENÍ C
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Zvládnout co nejširší škálu dovedností v jízdě na horském kole. Organizace skupiny při cykloturistice, bezpečnostní požadavky. Získat základní dovednosti při zacházení s horolezeckým materiálem, technické lezení, bezpečnostní pravidla, postup a jištění na cvičné skále.
Garant předmětu: Mgr. Taťána Navrátíková

KUT/KLY3 - LYŽOVÁNÍ 3
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Kurz lyžování 3 je zaměřen na další nadstavbové poznatky z oboru alpského lyžování. Vybavit studenty odbornými teoretickými a praktickými dovednostmi a vědomostmi, které by vyústily k udělení licence "Instruktor školního lyžování", "cvičitel" nebo "učitel lyžování". Připravit je pro vedení výuky lyžování na ZŠ, SŠ a veřejných lyžařských školách.
Garant předmětu: Mgr. Taťána Navrátíková

KUT/SNOWC - SNOWBOARDING C
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Předmět snowboarding zaměřen na teorii a metodiku jízdy na snowboardu. Získat základní dovednosti. Jízda na vleku. Bezpečné a zodpovědné chování na sjezdových tratích.
Garant předmětu: Mgr. Taťána Navrátíková

KUT/VOTUC - VODNÍ TURISTIKA C
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Kurz je zaměřen na vodní turistiku a kulturně poznávací činnost. Dále na řízení, kontrolu lodi a bezpečnost jízdy v tekoucí vodě do maximální obtížnosti WW III.
Garant předmětu: Mgr. Taťána Navrátíková

KUT/VTC - VYSOHORSKÁ TURISTIKA C
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Organizační a metodické zvláštnosti při vysokohorské turistice. Používání horolezeckého materiálu, bezpečnostní pravidla pro pohyb a pobyt na horách. Organizace skupiny.
Garant předmětu: Mgr. Taťána Navrátíková

KUT/WSC - WINDSURFING C
Podrobnosti o předmětu, sylabus (STAG)
Kurz je zaměřen na získání základních dovedností v jízdě na výtlačném plováku. Kompletace a zacházení s windsurfingem. Bezpečnostní pravidla provozu.
Garant předmětu: Mgr. Taťána Navrátíková

 

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 02. 02. 2011, Vladimír Kubák