Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Studium

Studium

Katedra sportů

Katedra sportů (KSP) je garant výuky tělesné výchovy těchto studijních oborů:

• Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy - bakalářský studijní program se standardní délkou studia šest semestrů (tři roky) a navazující magisterský studijní program se standardní délkou čtyři semestry (dva roky).
• Tělesná výchova a sport - bakalářský studijní program se standardní délkou studia šest semestrů (tři roky) a navazující magisterský studijní program se standardní délkou čtyři semestry (dva roky). Obor lze studovat v prezenční i kombinované formě.
• Ochrana obyvatelstva – bakalářský studijní program se standardní délkou studia šest semestrů (tři roky). Obor lze studovat v prezenční i kombinované formě.

Katedra participuje na výuce tělesné výchovy pro 1. stupeň základní školy a zajišťuje výuku některých sportovních odvětví pro přírodovědeckou fakultu.
Katedra zabezpečuje teoretickou a praktickou výuku v následujících sportovních odvětvích: gymnastika, sportovní a pohybové hry, atletika, plavání, bojová umění, tance, lyžování a další. Výuka probíhá formou přednášek, seminářů a praktických cvičení.
Výzkumná aktivita katedry je orientovaná na zvýšení efektivity vyučovacího procesu, diagnostiku lidské motoriky a optimalizaci pohybového režimu různých věkových skupin.

 
Profil absolventa

Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy - bakalářský studijní program a navazující magisterský studijní program
Absolvent se uplatní jako vedoucí, realizátor a poradce TV programů pro fit-centra a studia pohybových aktivit, občanská sdružení, komunální politiku, sportovní kluby apod., jako asistent učitele TV. Předpokládá se pokračování ve studiu v navazující magisterské etapě, jejímž absolvováním získává způsobilost vyučovat TV v aprobaci s druhým předmětem na základních a středních školách. Druhý aprobační předmět si studenti vybírají z nabídky pedagogické, přírodovědecké a filozofické fakulty.


Tělesná výchova a sport - bakalářský a navazující magisterský studijní program
Absolvent je způsobilý tvořit a realizovat programy edukace v oblasti sportu a rekreačních pohybových aktivit všech věkových kategorií ve volnočasové a profesně orientované sféře a ve sféře programů zdravého životního stylu. Absolvent je způsobilý tvořit a realizovat výše uvedené programy ve smyslu své volitelné specializace, je způsobilý pro komunikaci a kooperaci se specifickými sportovními federacemi, svazy, občanskými sdruženími. V případě zvolené studijní specializace jsou absolventi připraveni pro roli trenérů sportovní specializace. Navazující magisterský studijní obor připravuje plně kvalifikované učitele tělesné výchovy pro všechny typy škol (kromě speciálních). Absolventi specializačního studia trenérství získávají kvalifikaci na úrovni trenéra nejvyššího kvalifikačního stupně (udělení této licence podléhá normám daných sportovních odvětví).

Ochrana obyvatelstva - bakalářský studijní program
Absolvent tohoto bakalářského studijního programu je vybaven kompetencemi potřebnými pro výkon profese pedagogického asistenta učitele v oblasti ochrany obyvatelstva i tělesné výchovy - na nejrůznějších typech škol a v dalších vzdělávacích zařízeních. Absolvent je připraven vykonávat práci v nejrůznějších funkcích veřejné správy nebo jako pracovník v oblasti obrany, ochrany a bezpečnosti v soukromém sektoru.

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 02. 02. 2011, Vladimír Kubák