Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Diplomové práce

Mgr. Jana Harvanová, Ph.D.

 • Interakční styl sportovního trenéra ˜˜– identifikace interakčního stylu sportovního trenéra (jeho chování a jednání) v různých sportovních odvětvích
 • Zátěžové situace v pedagogické praxi – strategie zvládání zátěže, syndrom vyhoření  
 • Interpersonální vztahy v malé sociální skupině ve školním prostředí – interakční styl učitele; sociální klima třídy, souvislost se sociálně-patologickými jevy (šikanování)
 • Tanec jako pohybová aktivita – motivační faktory a tanec; variabilita tanečních druhů a forem; tanec v jednotlivých věkových obdobích (dětství, dospívání, dospělost a v seniorském věku); specifika sportovního tance

RNDr. Svatopluk Horák

 • Pohybová aktivita a inaktivita obyvatel (region, profesní skupina …)
 • Organizované formy tělocvičné aktivity specifických profesních skupin (policie, hasiči, armáda, zásahové jednotky, úředníci, atd.)
 • Významné osobnosti v oblasti tělesné kultury
 • Symbolika v tělesné kultuře
 • Vývoj studijních oborů zařazených do studijního programu TVS
 • Pedagogický sbor Fakulty tělesné kultury
 • Absolventi Fakulty tělesné kultury
 • Projevy globalizace v současném sportu

Mgr. Veronika Kavková, Ph.D.

 • Psychická příprava a mentální trénink ve sportu
 • Využití relaxačních technik
 • Problematika prevence stresu a stress management
 • Syndrom vyhoření a jeho prevence
 • Psychologie zdraví
 • Copingové strategie u vybraných profesí (sportů)
 • Psychologické faktory krizových situací

Mgr. Pavel Němčík

 • Tělo a tělesnost ve filosofii tělesné kultury
 • Fenomenologie a existencialismus ve filosofické kinantropologii
 • Mentální trénink, praxe všímavosti a její reflexe v současné kinantropologii

PhDr. Arnošt Svoboda, Ph.D.

 • Sportovní „hvězdy“ v sociologickém kontextu
 • Globalizační procesy ve sportu
 • Sportovní mega-události
 • Sportovní sub-kultury
 • Sport jako styl trávení volného času
 • Nerovnost a diskriminace ve sportu
 • Veřejná podpora sportu v České republice (státní, regionální, místní)
 • Kariéra profesionálního sportovce – sociologický pohled

Doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.

 • Vyučovací strategie a postupy v tělesné výchově
 • Diagnostika vyučovacích jednotek tělesné výchovy
 • Pedagogická praxe v profesní přípravě učitele
 • Volná témata v oblasti plavání a vodní záchrany

Mgr. Michla Šafář, Ph.D.

 • Psychologická příprava ve sportu – přehledové studie ve vybraných typech a druzích sportů
 • Koučink – aplikace a efektivita v trenérské praxi
 • Alternativní přístupy ke sportovní aktivitě – problematika otužování a vyrovnávání se s chladem, běhání a chůze naboso
 • Strategie zvládání stresu u vybraných profesních a sportovních skupin

Doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D.

 • Pracovník v pomáhající profesi a klient – vztahy a jejich podoby. Týká se též žáků a pedagogů, trenérů a svěřenců
 • Situace vyžadující řešení (problémové situace) v oblasti TV a sportu
 • Role trenéra (různého zaměření) a sportovce (různé úrovně) – psychologické aspekty
 • Sexualita a její podoby v přístupu ke svěřencům, žákům, klientům nejen v oblasti sportu a tělesné výchovy
 • Sexuální zneužití v oblasti sportovní činnosti
 • Adherence k pohybové aktivitě - mechanismy a strategie
 • Psychologie, handicap, disability, TV a sport

Mgr. Milada Truksová

 • Dějiny regionálních tělovýchovných sdružení

Mgr. Štěpán Válek

 • Faktory ovlivňující ukončování činnosti dětí a mládeže ve sportu a organizovaných pohybových aktivitách
 • Jazyková propedeutika anglického jazyka v prostředí PA
 • Dropout factors in children´s early physical activities and sport

Doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D.

 • Sebehodnocení pohybové výkonnosti žáků a jejich vztah k vyučovacím jednotkám TV (ZŠ, SŠ)
 • Popularita tělesné výchovy a motivace k PA ve vztahu k VJTV studentů (ZŠ, SŠ)
 • Analýza pohybové aktivity ve školní TV na druhém stupni základních škol (středních škol) z hlediska obsahu a pohlaví – využití krokoměrů
 • Edukační proces ve školní TV – nové trendy
 • Pohybově vzdělaný člověk – student/ka Mgr.
Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 15. 03. 2016, Lukáš Jakubec