Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Úvod

Katedra rekreologie (KRL)
Katedra rekreologie byla založena v roce 1991 jako jedna ze zakládajících kateder Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, která měla řešit vzdělávání odborníků pro výchovu ke zdravému životnímu stylu a otázky spojené se vzrůstajícím významem volného času pro člověka i společnost.

Původ rekreologie je nutno hledat v latinském slovesu „creare“ - tvořit. Předponou „re“ - pak dostává toto tvoření vratný charakter. Rekreace je tedy novou kreací, novým tvořením, znovutvořením. Toto latinské slovo vybízí k pilné aktivitě, nabádá, abychom pro vlastní tělesnou a duševní obrodu znovu a znovu tvořili. Rekreace umožňuje kultivaci tvořivých sil člověka, má velký vliv na intelektuální, tělesný i sociální rozvoj osobnosti. Jde o činorodý a rozvíjející se koncept využití volného času, o harmonické utváření osobnosti, o její rozvoj v somatické, psychické i psychosociální oblasti. Přitom musí naplňovat představy a uspokojovat potřeby těch, jimž je rekreace určena - odpočinek, zábavu, vzdělání.
Prvním vedoucím KRL byl v letech 1991 – 1995 RNDr. Jaroslav Bokůvka, CSc. Od roku 1997 KRL řídil PaedDr. Mojmír Vážanský, kterého v roce 1997 ve vedení vystřídal doc. PaedDr. Tomáš Dohnal, CSc. Ten působil jako vedoucí KRL do roku 2010, během svého proděkanského působení jej v této pozici v letech 2002 – 2005 zastupoval RNDr. Jiří Kratochvíl. Od roku 2011 je vedoucím Katedry rekreologie FTK UP Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D.

Katedra rekreologie je garantem bakalářského studijního oboru Rekreologie se zaměřením na Management životního stylu a Management rekreace a sportu, v kombinované formě bakalářského studia pak oborů Pedagogika volného času a Management volného času. V magisterském studiu dále garantuje obor Rekreologie ve specializacích Management životního stylu a Management rekreace a cestovního ruchu. Pracovníci KRL dále garantují výuku rekreologického modulu ve studijním oboru Aplikované pohybové aktivity a modulu managementu sportu ve studijním oboru Trenérství a management sportu. Na Katedře rekreologie FTK UP v roce 2014/15 studuje celkem 441 studentů. V tříletém bakalářském studiu se jedná o 139 studentů v prezenční formě studia, v kombinované formě o 112 studentů. V magisterské etapě studuje v prezenční formě studia 93 studentů, v kombinované formě potom 97 studentů.

Výzkumná činnost KRL je orientována na aktivní životní styl, rekreaci a volný čas se zaměřením na manažersko – ekonomické aspekty, cestovní ruch, zážitkovou pedagogiku a výchovu v přírodě a podporu pohybové aktivity a zdraví. KRL každoročně pořádá řadu odborných konferencí, seminářů či workshopů v této oblasti, její pracovníci aktivně spolupracují s řadou významných  institucí  veřejného  i  soukromého  sektoru,  zástupci  krajů,  regionů,  jednotlivých  obcí,  a to  jak  v  ČR,  tak v zahraničí. Členové KRL dále aktivně pracují a jsou členy odborných společností, komisí či výborů. Pracoviště je úspěšné také ve svých rozvojových aktivitách, v současné době řeší několik významných projektů Evropských strukturálních fondů: Inovace předmětů v oblasti výzvových sportů v rámci studijního oboru Rekreologie, Tvorba národní sítě podpory pohybové aktivity či Inovace oboru Rekreologie v souladu s požadavky trhu práce.Přehled činnosti KRL v roce 2014

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 25. 02. 2016, Vladimír Kubák