Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Věda a výzkum

Vědeckovýzkumná činnost katedry fyzioterapie je zaměřena na objektivizaci a standardizaci klinického vyšetření hybného systému, na studium pohybových aktivit osob zdravých, osob s funkčními nebo organickými poruchami pohybového a nervového systému, na studium funkcí a reaktivity autonomního nervového systému, na metody hodnocení a léčby bolesti ve fyzioterapii, na oblast neurorehabilitace, a konečně na vývojovou kineziologii a ontogenezi motoriky člověka.

Granty FRVŠ

2009

prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.; Mgr. David Smékal, Ph. D.; Mgr. Amr Mohamed Zaki Zaatar; Mgr. Elisa Isabel Yanac Paredes; Mgr. Dagmar Dupalová, Ph. D.: Rozvoj a inovace laboratoře pro studium pohybových aktivit člověka v rámci praktické výuky v předmětech oboru fyzioterapie

 

Granty statutárního města Olomouc

 2009

PhDr. David Smékal, Ph. D.; Mgr. Dagmar Dupalová, Ph. D.: Rozšíření a zkvalitnění pohybové léčby pacientů s degenerativními onemocněními dolních končetin a po rekonstrukčních zákrocích na vazivovém aparátu dolních končetin

 

2008

Mgr. David Smékal, Ph. D.; Mgr. Dagmar Dupalová, Ph. D.: Rozšíření a zkvalitnění pohybové léčby u nemocných vyššího věku trpících Parkinsonovou chorobou, ke zvýšení jejich soběstačnosti a kvality života

 

 

 

Studentská grantová soutěž - IGA

2015

prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.: Hodnocení projevů jemné a hrubé motoriky klinickými a paraklinickými metodami v rehabilitaci u pacientů s vybraným muskuloskeletálními poruchami

 

2013

PhDr. David Smékal, Ph.D.: Efekt specifického proprioceptivního cvičení pomocí přístroje Redcord Stimula u pacientů s nespecifickou chronickou bolestí bederní páteře

Mgr. Hana Johnová: Vliv dechové rehabilitace a pravidelné pohybové aktivity na ventilační funkce, tělesnou zdatnost a kvalitu života u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

 

2012

Mgr. Dagmar Dupalová, PhD.: Hodnocení efektu rehabilitační léčby s využitím interaktivních videoher u osob s chronickými bolestmi v dolní části zad

Mgr. Jakub Zatloukal: Vliv dechové rehabilitace a pohybové léčby na zdravotní stav a kvalitu života s chronickým respiračním onemocněním

 

2011

Mgr. Jitka Kozáková: Hodnocení vlivu typu a rozsahu operace u pacientů s hallux valgus na provedení chůze

Mgr. Jakub Zatloukal: Vliv dechové rehabilitace a pravidelné pohybové aktivity na kvalitu života a dechové funkce pacientů s plicními nemocemi

 

2010

Mgr. Jitka Kozáková: Analýza chůze u pacientů po operativní korekci valgózní deformity palce

Mgr. Martina Šlachtová: Hodnocení hrubé motoriky předškolních dětí

Mgr. Jakub Zatloukal: Hodnocení vlivu rehabilitační léčby na hodnoty respiračních parametrů, ukazatele fyzické zdatnosti a kvality života pacientů s plicní formou sarkoidózy

 

 

 

Vnitřní granty FTK

2016

Mgr. Martina Šlachtová, Ph.D.: Objektivizace projektu kinezioterapetických postupů při výuce předmětu Speciální kinezioterapie

 

2015

Mgr. Josef Urban: Virtualizace praktické výuky fyzikální terapie

 

2009

Mgr. Kateřina Burianová: Hodnocení rozvíjení hrudníku u poruch dýchání různé etiologie (chronická obstrukční  plicní nemoc, bronchiální astma, m. Bechtěrev, vertebrogenní algický syndrom)

 

2008

Mgr. Kateřina Burianová: Hodnocení tělesného složení a určení somatotypu u
nemocných s bronchiálním astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí

PhDr. Petr Uhlíř: Hodnocení variability srdeční frekvence u paraplegických  pacientů

 

2007

Mgr. Kateřina Burianová: Hodnocení rozvíjení hrudníku, ventilačních parametrů, nádechových a výdechových ústních tlaků a kineziologických ukazatelů u osob s onemocněním dýchacího systému a vliv rehabilitační intervence na sledované parametry

PhDr. Petr Uhlíř: Hodnocení variability srdeční frekvence u rehabilitovaných pacientů s Parkinsonovou nemocí

Mgr. Amr Zaatar: Polyelektromyografické hodnocení pořadí zapojování vybraných svalů ve zkoušce vstávání ze sedu do stoje a zpět u pacientů s bolestí zad

 

2006

Mgr. Eva Zdařilová: Monitorování nádechových a výdechových ústních tlaků u dětí zdravých a dětí s bronchiálním astmatem

Mgr. Kateřina Burianová: Monitorování nádechových a výdechových ústních tlaků při  aplikaci dechové rehabilitace s využitím instrumentálních technik

Mgr. Elisa Yanac: Polyelektromyografické hodnocení extenzorového mechanismu v kyčelním kloubu u osob s bolestí dolní části zad

Mgr. Dagmar Bezděková: Testování vlivu rehabilitace na motorický deficit horní končetiny u osob po cévní mozkové příhodě v chronickém stádiu

Mgr. Ctirad Tomis: Srovnání dvou rozdílných fyzioterapeutických přístupů v konzervativní léčbě koxartrózy přístrojovým hodnocením klinického nálezu

 

2005

Mgr. Eva Zdařilová: Trénink respiračních svalů pomocí Threshold IMT a Threshold PEP

Mgr. Kateřina Burianová: Dynamické sledování saturace hemoglobinu kyslíkem při aplikaci plicní rehabilitace a respirační fyzioterapie u vybraných diagnóz

Mgr Amr Zaatar: Polyelektromyografické hodnocení svalové aktivity u pacientů s organickými poruchami nervového a pohybového systému

Mgr. David Smékal: Navržení a realizace pomůcky pro standardizaci stereotypu vstávání ze sedu

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 23. 02. 2016, Lenka Vamberová