Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Studium

Historie

Jednooborové řádné denní magisterské studium fyzioterapie bylo zahájeno v akademickém roce 1991/92.

Charakteristika studia

Studium připravuje budoucí fyzioterapeuty pro práci na odděleních léčebné rehabilitace, na rehabilitačních odděleních, v centrech léčebné rehabilitace, v rehabilitačních ústavech, na pracovištích fyzioterapie a pracovištích pro léčbu bolesti, v lázních, léčebnách a dalších zdravotnických zařízení. Výuka fyzioterapie je přednostně zaměřena na diagnostiku a léčbu poruch funkce především pohybového a nervového systému a na komplexní léčbu bolestivých stavů v rámci fyzioterapie.
Vedle důkladné teoretické přípravy je kladen velký důraz na praktickou výuku. Ta probíhá formou praktických cvičení na učebnách FTK a dále ve formě praxí a stáží na odborných pracovištích. Těmito odbornými pracovišti jsou lůžková oddělení nemocnic a léčebných ústavů i Univerzitou Palackého zřízené ambulantní rehabilitační pracoviště RRR Centrum - Centrum léčby bolestivých stavů a pohybových poruch.
Garantem studijních programů rehabilitace v oboru fyzioterapie je katedra fyzioterapie FTK UP. Na výuce se rovněž podílejí členové dalších kateder FTK i z jiných fakult UP a externí učitelé.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky do tříletého bakalářského studia programu Specializace ve zdravotnictví oboru fyzioterapie obsahují:

 • písemné testy z:
   • biologie
   • chemie
   • fyziky
   • cizího jazyka
 • prokázání základní pohybové dovednosti plavání (uplavat 100 m jakýmkoli stylem, bez časového limitu) 
 • motivační pohovor, kde je důraz kladen na znalosti a motivaci uchazeče ke studiu oboru

Do prvního ročníku je přijímáno přibližně 28 studentů.


Požadavkem pro přijetí do navazujícího studijního programu Specializace ve zdravotnictví je ukončení studia bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví (resp. Rehabilitace) a předložení bakalářské práce, dokladu o vyhotovených zkouškách (index nebo dodatek k diplomu) a dokladu o ukončení studia státní zkouškou.

Je zapotřebí připravit strukturovaný životopis zaměřený na profesní informace. Vliv na výsledek přijímací zkoušky mají rovněž známky získané v rámci bakalářských státních zkoušek v oboru fyzioterapie.

Uchazeči o studium podstoupí test odborných předpokladů vycházející z rozsahu studia bakalářského oboru fyzioterapie, test z anglického jazyka a motivační pohovor.

Do prvního ročníku navazujícího magisterského studijního programu oboru fyzioterapie je přijímáno přibližně 28 studentů.

Systém studia

Bakalářské studium


Navazující magisterské studium

Profil absolventa

Absolvent je odborníkem v oboru fyzioterapie, který spolupracuje s lékaři a provádí diagnostické, terapeutické a preventivní postupy a metody v rehabilitačním procesu a v péči o nemocné s bolestivými stavy pohybového systému. Kromě specificky zaměřené teoretické přípravy s důrazem na neurofyziologický a kineziologický základ problematiky je student vzděláván v praktických dovednostech v plné šíři oboru. Je odborně veden k samostatnému rehabilitačnímu myšlení, se schopností racionálního použití široké škály metod fyzikální terapie a kinezioterapie. Na základě testingu je schopen posoudit efekt fyzioterapie a i v kontextu s aspekty psychologickými a sociálními.
Absolventi studia fyzioterapie na FTK UP jsou zdravotnickými pracovníky s jiným vysokoškolským vzděláním a jsou způsobilí k výkonu zdravotnického povoláni. Podle zákona č. 96/2004 Sb. jsou absolventi těchto studijních programů způsobilí k výkonu nelékařského zdravotnického povolání (povolání fyzioterapeuta) a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče.

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 07. 01. 2016, David Smékal