Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Věda a výzkum

Vědecké a výzkumné zaměření KAT FTK UP

Hlavní směr vědecko-výzkumné činnosti je zaměřen na tělesnou výchovu a sport osob či skupin se specifickými potřebami (včetně sportovně talentovaných jedinců), dále na komparaci některých ukazatelů somatického, psychického a motorického vývoje osob se specifickými potřebami a na projektování jejich intervenčních programů včetně programů integrovaných. Zvláštní pozornost je věnována výzkumům tvorby a hodnocení integrovaných (společných) programů v rekreačních formách pohybových aktivit, ve školní TV a ve vrcholovém sportu.

Výzkumné a rozvojové projekty KAT FTK UP

Projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem Podpora atraktivnosti nového studijního oboru aplikované pohybové aktivity (CZ.1.07/2.2.00/15.0263).
Řešitel. Doc. PhDr. Vlastimila Karásková, CSc

Program průběžného vzdělávání učitelů základních škol vzdělávajících žáky s mentálním postižením

Stimulace profesního potenciálu výchovných pracovníků v Olomouckém kraji (CZ.1.07/1.3.13/02.0017)

Centrum podpory integrace (Centrum APA) - projekt se zabývá poradenstvím v oblasti aplikovaných pohybových aktivit ve 4 moravský regionech (2009-2012)
Řešitel: Mgr. Ondřej Ješina

Speciálně poradenské centrum APA - projekt je rozšířením a doplněním projektu Centra podpory integrace o 3 kraje (Královéhradecký, Vysočina a Pardubický). Doba trvání  projektu 2010 - 2013. Řešitel: Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.
Příprava pro tělesnou výchovu osob s postižením - projekt je zaměřen na inovaci kurikul modulu APA u studijních oborů ATV a APA, dále pak na rozšíření nabídky předmětů v oblasti APA i na jiných vysokoškolských pracovištích. Doba trvání projektu 2011 - 2014. Řešitel: Doc. Mgr. Martin Kudlácek, Ph.D.
Problémy bezpečnosti 21. století a ochrana obyvatelstva - projekt inovuje obsah vysokoškolského oboru Ochrana obyvatelstva a řeší další vzdělávání v této oblasti. Doba trvání projektu 2012 - 2015. Řešitel: PeadDr. Zbyněk Janečka, Ph.D.

Zvýšení profesních kompetencí studentů zdravotnických a tělovýchovných studijních programů ve vztahu k osobám se zdravotním postižením (2012–2014) – projekt je realizován ve spolupráci s Fakultou zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem projektu je zvýšit úroveň teoretických znalostí a praktických dovedností studentů tělovýchovných a zdravotnických studijních programů v denním i kombinovaném studiu s akcentem na dostupnost informací a služeb při kontaktu s osobami se zdravotním postižením. Řešitelka: Mgr. Petra Kurková, Ph.D.

KRTEK V SÍTI - (projekt přeshraniční spolupráce Slovenská republika-Česká republika)
Projekt na podporu komplexní péče o děti s onkologickým onemocněním. Řešitel Nadační fond dětské onkologie KRTEK. Spoluřešitel : Katedra  aplikovaných pohybových aktivit, Fakulta tělesné kultury,  Univerzita Palackého v Olomouci (Hlavní řešitel FTK UP- Mgr. Tomáš Vyhlídal, vyhlidal.apa@upol.cz)


FRVŠ:

 


IGA:

 

Katedra KAT je spoluřešitelem projektů

Podpora rovných příležitostí ke studiu na UP pro jedince se zdravotním postižením či ze znevýhodněného sociálního prostředí s cílem maximalizace jejich integrace do majoritní společnosti (od r. 2002)

„Mateřídouška bez bariér“. Partnerství v projektu (2009 – 2012), který je realizován s podporou OP VK v rámci globálního grantu Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Olomouckém kraji (kontaktní osoba doc. V. Karásková). 

Projekt je zaměřen na podporu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do výuky v základní škole a současně podporuje pedagogickou práci učitelů a asistentů pedagogů v rámci procesu integrace. Webová stránka projektu: http://www.zsms-materidouska.cz/

Orlické hory pro všechny - jedná se o spojení s organizací Destinačníspolečnost Orlické hory a Podorlicko, což je sdružení svazku obcí,dobrovolných svazků obcí a komerčních firem dvou krajů (Královéhradecký aPardubický). V rámci společných aktivit realizovaných pod značkou Orlické hory pro všechnydochází k analýzám bariérovosti rekreačních a kulturních lokalit, turistických a cykloturistických tras. Následně dochází po vyhodnocení dat k návrhů inovací v oblasti nabídkyslužeb a stavebních úprav (výrazný dopad na rozvoj stavebního průmyslu v regionu) pro potřeby různých skupin klientů se speciálními potřebami(senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s civilizačními chorobamia další).

Odpovědnými osobami za spojení s tímto projektem: Bc. MartinKučera, Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 06. 05. 2016, Lukáš Jakubec