Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Úvod

Termín "aplikované pohybové aktivity" vychází ze základní myšlenky - pochopit pohybové aktivity (v prostředí tělesné výchovy, rekreace i sportu) jako  prostředek udržení rovnováhy mezi subjektivním pocitem fyzického a psychického zdraví a také jako prostředek socializace. Aplikované pohybové aktivity (dále APA) jsou pohybové aktivity, v nichž se mj. vytváří prostor pro osoby s postižením (respektive jinakostí), a to v souladu s jejich zájmy a schopnostmi. Jsou určeny pro široké spektrum věkových kategorií osob s postižením různého charakteru a intenzity. APA se zabývají aplikovanou tělesnou výchovou na školách všech typů, rekreačními pohybovými aktivitami, sportem a částečně i rehabilitací ve smyslu komplexní rehabilitaci.

Garantuje obory aplikované pohybové aktivity a aplikovanou tělesnou výchovu. Absolventi těchto oborů mohou kromě řady činností pedagogických v resortu MŠMT (včetně práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) najít zaměstnaní i v resortech ministerstva spravedlnosti jako pedagogický pracovník (vychovatel, speciální pedagog, pedagog volného času) nebo sociální pracovník. Obory jsou otevřené i studentům se speciálními potřebami.

Nově se Katedra APA zabývá také oborem Ochrana obyvatelstva, který vytváří prostor pro rozvoj kompetencí relevantních pro výkon profese pedagogického asistenta učitele v oblasti ochrany obyvatelstva i tělesné výchovy - na nejrůznějších typech škol a v dalších vzdělávacích zařízeních. Umožňuje také doplnění vzdělání zájemcům a pracovníkům ve sféře ministerstva vnitra, obrany nebo spravedlnosti, respektive integrovaných záchranných složek nebo vazebních věznic. Obor jsou otevřené i studentům se speciálními potřebami.

Pedagogická činnost katedry 

Hlavním obsahem pedagogické činnosti je zkvalitňování a rozvoj disciplín aplikovaných pohybových aktivit a speciálních didaktik TV a sportu pro děti i dospělé (včetně seniorů) se speciálními potřebami (se zdravotním postižením, se zdravotním znevýhodněním, se sociálním znevýhodněním). S ohledem na další garantující obor se také pracovníci katedry zabývají výukou předmětů orientovaných na ochranu obyvatelstva, vytváření nových metodik a zakomponování ochrany obyvatelstva do vzdělávacího systému v ČR.

Katedra aplikovaných pohybových aktivit realizuje pedagogickou činnost  ve třech směrech:

1. Disciplíny aplikovaných pohybových aktivit a speciálních didaktik TV a zdravotní TV, rekreace a sportu na FTK UP v rámci oborů aplikované pohybové aktivity (APA) a aplikovaná tělesná výchova (ATV).

2. Disciplíny související s výukou studijního oboru Ochrana obyvatelstva.

3. Zakomponování předmětů orientovaných na APA a ochranu obyvatelstva do systému vzdělávání všech relevantních vysokoškolských oborů na Univerzitě Palackého v Olomouci.  

Zahraniční kooperace

V zahraničních studiích je Katedra APA kooperujícím pracovištěm studií APA Erasmus - Mundus (Univerzity: Leuven, Oslo, Limerick, Olomouc - poskytující vzdělávání zájemcům ze všech zemí světa). V tomto systému je možné studovat magisterské studium v anglickém jazyce.

Pracovníci katedry jsou velmi aktivní v kooperaci se zahraničními partnery a z toho důvodu mají studenti zejména oborů APA a TV možnost studia na řadě zahraničních vysokých škol (Finsko, Belgie, Portugalsko, Kanada, Japonsko, Čína, Irsko). Zájemcům je nabídnuta možnost zahraničních stáží (Velká Británie, Irsko, Slovinsko, Itálie, Španělsko).

Pracovníci katedry jsou členy mezinárodních seskupení a projektů jako je International Federation of Adapted Physical Activity, HEPA Europe, HBSC team, U-FIT, VIPER a řada dalších.

Katedra APA je (znovu)zakládajícím členem organizace s nejvýznamnějším mezinárodním významem v Evropském kontextu EUFAPA (European Federation of Adapted Physical Activity), jejíž sídlo je na Fakultě tělesné kultury v Olomouci. 

Všechny studijní programy i disciplíny jsou založeny na kreditovém systému dle regulí ECTS (European Credit Transfer System).

Výzkumná činnost katedry

Výzkumná činnost KAT FTK UP je orientována na výzkum aplikovaný v oblastech: 

 • tvorba a evaluace programů v oblasti APA (včetně zdravotní TV), didaktika disciplín APA, integrace - inkluze v různém prostředí pohybových aktivit a ve školní TV, osobnost v kontextu APA, evaluace výzkumných metod v APA,
 • životní styl a jeho optimalizace v kontextu dětí i dospělých se speciálními potřebami,
 • aktuální problémy ochrany obyvatelstva v krizových situacích,
 •  pohybová  aktivita seniorů.

Organizátorská činnost katedry

Organizátorská činnost pracoviště je založena na propojení akademického pracoviště s praxí v terénu, což považujeme za jeden s principů fungování APA na akademické úrovni. Z důvodů maximálního zefektivnění bylo na katedře APA zřízeno Centrum APA, jehož úkolem je právě naplňování tzv. třetí role vysokých škol, tedy spolupráce s praxí – více viz www.apa.upol.cz .

Na daném základě pak Katedra APA:

 • uskutečňuje semináře a konference (Integrace jiná cesta, Aktivní v každém věku; národní i mezinárodní konference APA)
 • realizuje kurzy v systému celoživotního vzdělávání;
 • spolupracuje s celou řadou organizací při organizování různých typů praxí studentů,
 • organizuje regionální Speciální olympiády a další sportovní akce pro osoby s mentálním postižením;
 • organizuje společenskou akci Karneval APA;
 • spolupracuje na vývoji sportovně-kompenzačních pomůcek a inovaci metodik ochrany obyvatelstva;
 • na komunální úrovni spolupracuje s městem na mapování bezbariérovosti venkovních prostor a budov;
 • vytváří nové metodiky pro mapování sportovních zařízení, cyklostezek a nabídky služeb v oblasti APA;
 • spolupracuje s relevantními sportovními svazy na rozvoji mládeže i dospělých se zrakovým, sluchovým, tělesným i mentálním postižením;
 • intenzivně se zabývá podporou partnerských organizací a dalších subjektů.
Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 17. 08. 2015, Martin Nosek