Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Témata závěrečných prací

Mgr. Roman Cuberek, Ph.D.

Bakalářské práce

 1. Přehledová práce: Modely chodeckých intervenčních programů u (a) dospělých / (b) u seniorů. Studie bude zaměřena na získání poznatků o doposud realizovaných chodeckých programech – sestavit výčet studií, které ověřovaly vlivy chůze jako intervence, a popsat efektivitu těchto programů. Jedná se o dvě práce – jednu je možné zaměřit na seniory, druhou na dospělou populaci. (Práce navazuje na řešený výzkumný projektem Grantové agentury České republiky v letech 2013-2014).
 2. Přehledová práce: Limity a bariéry diagnostiky pohybové aktivity seniorů. Na základě analýzy publikovaných studií sestavit přehled poznatků o limitujících faktorech přístrojů či technik po-užívaných při hodnocení (druhu, objemu a intenzity) pohybové aktivity či sedavého chování u seniorů. (Práce koresponduje s navrženým výzkumným projektem Grantové agentury České republiky; pokud bude projekt schválen a realizován, téma bude součástí projektu od ledna 2016).
 3. Teoretická práce: Návrh věkového vymezení seniorské populace pro účely studií zaměřených na pohybovou aktivitu seniorů. Zaměřeno na předložení argumentů, na jejichž konsensuálním posouzení bude věkové vymezení seniorské populace (zvlášť u mužů a žen). Práce bude založena na analýze odborných studií. (Práce koresponduje s navrženým vý-zkumným projektem Grantové agentury České republiky; pokud bude projekt schválen a realizován, téma bude sou-částí projektu od ledna 2016).

Diplomové práce

 1. Empirická studie: Standardizace technik sebehodnocení tělesné zdatnosti. Návrh a ověření modifikace Jacíkova testu pro sebehodnocení aerobní zdatnosti (obměna pohybového zadání; ověřování reliability; ověřování validity vzhledem k VO2max) - pilotní studie u vybrané kohorty. (Práce navazuje na ukončené výzkumné projekty realizované v rámci Univerzitní studentské grantové soutěže. Při řešení tématu se předpokládá „vysoké“ zapojení a „poměrně vysoké“ časové vytížení při sběru dat v areálu FTK UP – doporučuji více studentům denního studia nebo studentům kombinovaného studia v blízkosti Olomouce, časově flexibilní).
 2. Empirická studie: Standardizace vybraných přístrojů užívaných k monitoringu pohybové aktivity. Zjištění reliability a kriteriální validity u vybraných hodinek obsahující akcelerometr, záznam srdeční frekvence. Toto téma lze řešit pro několik subpopulací (vice diplomových prací) – děti školního věku, adolescenti, dospělí a senioři. Validita přístrojů bude ověřována na základě srovnání naměřených hodnot přístrojem s hodnotami jiného, již ověřeného validního přístroje. Reliabilita bude posuzována na základě opakovaného měření.

Mgr. František Chmelík, PhD.

Bakalářské i diplomové práce

 1. Pohybová aktivita žáků druhého stupně základních škol a středních škol. Zaměření na různé aspekty PA – zapojení do organizované PA, aktivní transport, prostředí apod. Nutnost zajištění měření PA na škole; využití krokoměrů nebo akcelerometrů.
  Spadá pod řešení výzkumného grantu GAČR: „Multifaktoriální výzkum zastavěného prostředí, aktivního životního stylu a tělesné kondice české mládeže“ (No. 14-26896S).
 2. Internetový výzkum pohybové aktivity žáků druhého stupně základních škol a středních škol. Nutnost zajištění měření PA na škole; využití internetového systému Indares.com.
  Spadá pod řešení výzkumného grantu Univerzity Palackého: „Nové technologie a přístupy k monitorování pohybové aktivity: Využití v kinantropologickém výzkumu“ (IGA_FTK_2015_003).
 3. Kompenzace fyzického a psychického zatížení v edukačním procesu. Nutnost zajištění měření PA na škole. Realizace detailního monitoringu školní a celodenní PA pomocí akcelerometrů ActiTrainer. Spadá pod řešení výzkumného grantu GAČR: „Objektivizace komplexního monitoringu školního fyzického a psychického zatížení adolescentu v kontextu s fyzickou a psychickou kondicí“ (No. 13-32935S).
 4. Informační technologie a životní styl. Deskripce a ověřování nových technologií a aplikací pro podporu pohybově aktivního životního stylu a monitoringu PA. Spadá pod řešení výzkumného grantu Univerzity Palackého: „Nové technologie a přístupy k monitorování pohybové aktivity: Využití v kinantropologickém výzkumu“ (IGA_FTK_2015_003).

Další témata dle individuální domluvy – témata budou zvolena vždy v návaznosti na řešené výzkumné granty.

doc. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D.

 1. Pohybová aktivita dospělé populace vybraných obcí. Zaměření na monitorování týdenní pohybové aktivity dospělé populace pomocí standardizované metodiky (krokoměry, dotazníky) ve vybraných lokalitách České republiky. Úkolem bude hledání vztahů mezi základními ukazateli pohybové aktivity v závislosti na nadváze či obezitě, typu bydliště a způsobu bydlení apod.
 2. Podmínky prostředí jako determinanta pohybové aktivity dospělé populace ve specifických typech zástavby. Hledání vztahů mezi různými typy a způsoby charakteristikami okolí místa bydliště (výzkumná šetření pomocí dotazníků, centra měst, sídliště, satelity apod.) a jejich vlivem na pohybovou aktivitu dospělé populace těchto lokalit apod.
 3. Pohybová aktivita adolescentů navštěvujících školy v různých podmínkách prostředí. Hledání vztahů mezi pohybovou aktivitou adolescentů v okolí místa školy, kterou navštěvují (PA adolescentů ve školách v centrech měst, v okrajových částech měst, v sídlištních školách, případně ve venkovských školách).
 4. Lokalizace pohybové aktivity adolescentů pomocí GPS prostředí. Standardizace postupů pro lokalizaci realizované pohybové aktivity při hledání vztahů mezi pohybovou aktivitou adolescentů a podmínkami prostředí.

Mgr. Filip Neuls, Ph.D.

 1. Pohybová aktivita různých skupin obyvatelstva (s preferencí adolescentů)
 2. Ověřování instrumentů pro výzkum pohybové aktivity
 3. Sportovní trénink se zaměřením na rozvoj vytrvalosti
 4. Plavecká výuka: plavecká předpříprava, základní a zdokonalovací plavání

doc. Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.

 1. Roční pohybový režim slovenských seniorů. Zaměření na zpracování již naměřených dat roční pohybové aktivity seniorů města Prešova. Zkoumání variability pohybové aktivity vzhledem k týdenním, měsíčním a sezónním cyklům.
 2. Roční pohybový režim polských seniorů. Zaměření na zpracování již naměřených dat roční pohybové aktivity seniorů polských měst Chorzow a Katowice. Zkoumání variability pohybové aktivity vzhledem k týdenním, měsíčním a sezónním cyklům.
 3. Roční pohybový režim českých seniorů. Zaměření na zpracování již naměřených dat roční pohybové aktivity seniorů města Olomouce. Zkoumání variability pohybové aktivity vzhledem k týdenním, měsíčním a sezónním cyklům.
 4. Volnočasové pohybové aktivity seniorů. Zaměření na zpracování již naměřených dat volnočasových pohybových aktivit i sedavého chování seniorů.
 5. Subjektivně hodnocené prostředí a pohybová aktivita seniorů v České republice, na Slovensku a v Polsku. Hledání vztahů mezi zastavěným prostředím a pohybovou aktivitou seniorů. Komparace těchto vztahů v rámci třech států. Zpracování již naměřených dat.
 6. Vztah mezi objektivně hodnoceným zastavěným prostředím města Olomouce a pohybovou aktivitou seniorů. Hledání vztahu mezi zastavěným prostředím a pohybovou aktivitou seniorů. Nutnost zapojení se do sběru dat u seniorů města Olomouce pomocí akcelerometrů, krokoměrů, dotazníků a GPS.
 7. Vztah mezi objektivně hodnoceným zastavěným prostředím města Olomouce a sedavým chováním seniorů. Hledání vztahu mezi zastavěným prostředím a sedavým chováním seniorů. Nutnost zapojení se do sběru dat u seniorů města Olomouce pomocí akcelerometrů, krokoměrů, dotazníků a GPS.

Mgr. Ferdinand Salonna, Ph.D.

Témata budou diskutována a blíže specifikována při konzultaci. Je možná i česko-slovenská komparace.

 1. Environmentálne koreláty chodeckého správania adolescentov
  (Práca založená na spracovávaní údajov získaných v plánovanom zbere IPEN adolescent).
 2. Socioekonomické koreláty so zdravím súvisiaceho správania adolescentov
  (Práca založená na spracovávaní údajov získaných v plánovanom zbere HBSC).

doc. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D. & doc. Mgr. Dagmar Sigmundová, Ph.D.

Oblasti témat

Školní a volnočasová pohybová aktivita dětí ve věku 10-13let v kontextu školního prostředí
(možnost realizace výzkumů na „vlastních“ školách či zařízeních)

Vztah pohybové aktivity dětí ve věku 10-13let a pohybové aktivity jejich rodičů a sourozenců
(možnost realizace výzkumů na „vlastních“ školách či zařízeních)

Determinanty a koreláty pohybové aktivity a sedavého chování českých školáků

Bakalářské práce

 1. Přehled doporučení k realizaci pohybové aktivity dětí ve vybraných věkových kategoriích pro podporu zdraví, zdatnosti či redukci nadměrné tělesné hmotnosti.
 2. Přehled intervenčních programů (nutričních, pohybových a jejich kombinace; školních, rodinných, komunitních a jejich kombinace) pro podporu zdraví nebo redukci nadměrné hmotnosti dětí školního věku.

Diplomové práce

 1. Pohybová aktivita a sedavé chování dětí a jejich rodičů (cca 10 studentů). Jedná se o týdenní monitorování pohybového chování dětí 1. a 2. Tříd ZŠ pomocí pedometru Yamax Digi-Walker SW 200 a pohybové aktivity jejich rodičů a zjišťování vztahů a korelátů jejich pohybového chování. Podmínka – naměření dat 2. tříd do 10.12.2015, měření dětí 1. tříd během února – května 2016. Metodika i veškerý materiál je k dispozici u vedoucího práce

Další témata jsou možná dle individuální domluvy. Preferovány budou témata navazující na výzkumné projekty „Rodinné prostředí jako korelát pohybové aktivity 6-12letých dětí“ (FTK_2013:006) a „Posílení odborného potenciálu výzkumných týmů v oblasti podpory pohybové aktivity na Univerzitě Palackého“ (CZ.07/2.3.00/20.0171).

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 02. 10. 2015, Lukáš Jakubec