Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Bakalářské a magisterské studium

Akademický rok 2016/2017

Informace o přijímacím řízení na bakalářské a magisterské studijní obory

Termíny a poplatky

Termín podání přihlášek:

 • do 29. února 2016 (bakalářské a magisterské studijní programy)
 • do 31. května 2016 (doktorský studijní program)

Termín přijímacích zkoušek:

Bakalářský studijní program Tělesná výchova a sport

 • Talentová zkouška (studijní program Tělesná výchova a sport)
  duben 2016
 • Ústní zkouška
  duben – květen 2016
 • Písemná zkouška
  do konce dubna 2016 (studenti si vybírají termíny u agentury SCIO)

Navazující magisterský studijní program Tělesná výchova a sport

 • Talentová zkouška (studijní program Tělesná výchova a sport)
  duben 2016
 • Ústní zkouška a písemná zkouška
  duben - červen 2016

Bakalářský a navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví              

 • Talentová, ústní zkouška a písemná zkouška
  květen, červen 2016

Doktorský studijní program Kinantropologie

 • Ústní a písemná zkouška
  červen a září 2016

Administrativní poplatek:

Uchazeč uhradí nejpozději do 29. 2. 2016 ke správnému číslu účtu (19-109 633 0227/0100), správnému variabilnímu a specifickému symbolu (dle pokynů na zkrácené verzi e-přihlášky) administrativní poplatek ve výši 580,- Kč.

Uchazeč, který do stanoveného termínu administrativní poplatek neuhradí, nebo nesprávně či neúplně zadá jeho platbu, nebude převeden do databáze přijímacího řízení. Při neúčasti uchazeče u přijímací zkoušky se poplatek nevrací.

Banka: Komerční banka, a. s., Olomouc
Účet: 19-109 633 0227/0100
Variabilní symbol: číslo elektronické přihlášky, automaticky vygenerované počítačem při jejím vyplnění
Adresa majitele účtu:
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Adresa pro zasílání přihlášek:
Fakulta tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 117, 771 11 Olomouc

Nahoru

Přihlášky ke studiu

Přijímací řízení na Fakultě tělesné kultury UP začíná dnem 1. listopadu 2015.

Přihláška ke studiu na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci se podává elektronickou formou pomocí tzv. E-přihlášky (www.prihlaska.upol.cz). Po kompletním vyplnění přihlášky vytiskněte zkrácenou verzi přihlášky, potvrďte ji svým podpisem a spolu s ostatními požadovanými dokumenty zašlete na děkanát Fakulty tělesné kultury.

 • doklad o zaplacení administrativního poplatku
 • strukturovaný životopis
 • potvrzení lékaře ke studiu na vysoké škole se sportovním zaměřením (formulář)
 • opis maturitního vysvědčení (pokud již uchazeč maturoval) resp. opis bakalářského diplomu (pokud již uchazeč absolvoval státní zkoušku v Bc. oboru).

Nahoru

Obsah přijímacích zkoušek – obecné informace

Bakalářské studijní programy:
Přijímací zkoušky se konají ze stanovených předmětů v rozsahu učiva gymnázia. U přijímací zkoušky může být zjišťován zájem uchazeče o studium vybraného oboru i mimo rámec gymnaziálního učiva. Tematické okruhy ani otázky nebudou uchazečům o studium zasílány.

Navazující magisterské studijní programy:
Přijímací zkoušky se konají ze stanovených oborů v rozsahu učiva příslušných bakalářských studijních programů (bakalářských zkoušek).

Všichni uchazeči předloží u přijímací zkoušky kopii maturitního vysvědčení.
K přihlášce do navazujícího magisterského studia je nutno přiložit kopii vysokoškolského diplomu v případě, že uchazeč diplom ještě neobdržel, dokládá výpis známek.
Zákonnou podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Podmínkou přijetí v navazujícím magisterském studijním programu je získání bakalářského vzdělání v požadovaném studijním oboru.
Součástí přijímací zkoušky je ve vybraných studijních programech a oborech test studijních předpokladů. Uchazeč v něm prokazuje své osobnostní předpoklady pro vysokoškolské studium v těchto oblastech:

 • v rovině psychologické,
 • v základní orientaci ve všeobecných znalostech ze společenskovědní tématiky (předpokládají se poznatky na úrovni absolventa střední školy).

Pohovor s uchazečem je zaměřen na oblast komunikativních kompetencí (komunikace v českém jazyce). Ústní zkouškou je prověřována znalost uchazeče v oblastech odpovídajících požadavkům pro písemnou zkoušku.

Doktorský studijní program
Přijímací zkoušky se konají v souladu se zaměřením studia.

Nahoru

Zaměření studia

Přírodovědné a biomedicínské/zdravovědné zaměření kinantropologie

 • Biomechanika pohybu člověka
 • Didaktika sportu/sportovní trénink
 • Funkční antropologie
 • Fyziologie pohybu člověka
 • Fyzioterapie v kinantropologii
 • Motorika člověka/pohybové učení, řízení pohybu

Společensko-vědní a humanitní zaměření kinantropologie

 • Ekonomická kinantropologie
 • Environmentální kinantropologie
 • Filosofická a sociokulturní kinantropologie
 • Pohybová aktivita se zaměřením na specifické skupiny populace
 • Pohybová a sportovní edukace
 • Pohybová aktivita a životní styl
 • Psychologická kinantropologie

Nahoru

Další informace

Pro přijetí a řádné zaregistrování přihlášky platí podmínka řádného vyplnění studijního oboru pro zvolený studijní program.

Nedostaví-li se uchazeč k přijímacím zkouškám, administrativní poplatek propadá bez náhrady; náhradní termín přijímacích zkoušek není vypsán.

Pozvánky s podrobnými informacemi budou zasílány uchazečům na kontaktní adresu cca. měsíc před jejím konáním. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude zasíláno do vlastních rukou na adresu pro doručování, kterou žadatel uvede v přihlášce.

Žádosti o prominutí přijímacích zkoušek nelze akceptovat.

Ubytování v době konání přijímacích zkoušek fakulta nezajišťuje.

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení budou distribuována koncem měsíce června do vlastních rukou uchazeče na adresu pro doručování uvedenou v přihlášce.

Uchazeč může nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí, od 11. 7. do 22. 7. 2016 na studijním oddělení fakulty v pondělí – čtvrtek, v době od 8.00 do 10.00 hod. Z materiálů není přípustné pořizovat kopie.

Uchazeč může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (do vlastních rukou) využít práva podání žádosti o jeho přezkoumání. Žádost se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty. Přezkumné řízení pro akademický rok 2016/17 bude ukončeno v průběhu měsíce září písemným rozhodnutím rektora UP. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje se uchazeči do vlastních rukou.

Nahoru

Struktura přijímacích zkoušek na jednotlivé studijní obory

Bakalářské studijní programy

Studijní program Specializace ve zdravotnictví

 1. Fyzioterapie (prezenční forma studia)
  • Talentová zkouška
  • Písemný test z cizího jazyka
  • Písemný test – biologie, fyzika, chemie
  • Ústní zkouška

Studijní program Tělesná výchova a sport

 1. Aplikované pohybové aktivity (prezenční a kombinovaná forma studia)
 2. Aplikovaná tělesná výchova (prezenční a kombinovaná forma studia)
 3. Ochrana obyvatelstva (prezenční a kombinovaná forma studia)
 4. Rekreologie (prezenční a kombinovaná forma studia)
 5. Tělesná výchova – dvouoborové studium (prezenční forma studia)
  • Talentová zkouška
  • Písemný test – studijních předpokladů (SCIO)
  • Přijímací zkouška z druhého aprobačního předmětu se řídí požadavky příslušné fakulty
 6. Tělesná výchova a sport (prezenční a kombinovaná forma studia)
 7. Trenérství a sport (kombinovaná forma studia)

Navazující magisterské studijní programy

Studijní program Specializace ve zdravotnictví

 1. Fyzioterapie (prezenční forma studia)
  • Písemný test – angličtina
  • Písemný test – fyzioterapie
  • Ústní zkouška

Studijní program Tělesná výchova a sport

 1. Aplikované pohybové aktivity (prezenční a kombinovaná forma studia)
  • Písemný test – aplikované pohybové aktivity
  • Písemný test – speciální pedagogika
  • Písemný test – rekreologie
  • Ústní zkouška
 2. Aplikovaná tělesná výchova (prezenční a kombinovaná forma studia)
  • Talentová zkouška
  • Písemný test – aplikované pohybové aktivity
  • Písemný test – speciální pedagogika
  • Ústní zkouška
 3. Rekreologie (prezenční a kombinovaná forma studia)
  • Písemný test – rekreologie
  • Písemný test – bio-medicinský základ
  • Ústní zkouška
 4. Tělesná výchova – dvouoborové studium (prezenční forma studia)
  • Talentová zkouška
  • Přijímací zkouška z druhého aprobačního předmětu se řídí požadavky příslušné fakulty
 5. Tělesná výchova a sport (prezenční a kombinovaná forma studia)
 6. Trenérství a management sportu (kombinovaná forma studia)
  • Písemný test - základů kinantropologie se zaměřením na trenérství a management sportu
  • Ústní zkouška

Doktorský studijní program

Studijní program Kinantropologie

 • Znalost anglického jazyka.
 • Odborné reference dvou osob, které mohou posoudit uchazečovu předchozí vědeckou a odbornou aktivitu.
 • Jméno odborníka, s nímž bylo předběžně jednáno jako s případným školitelem.
 • V případě, že uchazeč publikoval v odborných časopisech, předloží písemný seznam odborných přednášek a publikovaných vědeckých prací, případně i posudky těchto prací.
 • U přijímací zkoušky se předpokládá syntetický pohled a orientace v oblastech, které se zabývají biologickou, motorickou, fyzikální a pedagogicko-psychologickou problematikou pohybu.

Nahoru

Informace k testu Obecných studijních předpokladů (SCIO)

Písemnou zkoušku musí uchazeč o studium vykonat přes společnost SCIO, tedy nezávisle na Fakultě tělesné kultury. Písemnou zkouškou se rozumí test NSZ Obecné studijní předpoklady. Test je možné provádět opakovaně, v závislosti na termínech testování. Do výsledku přijímacích zkoušek bude započítán nejlepší výsledek testování.

Uznávané termíny: 12. 12. 2015, 6. 2. 2016, 12. 3. 2016, 3. 4. 2016, 30. 4. 2016

Chceš se otestovat zdarma?
Po termínu podání přihlášek, začátkem března, zašle fakulta přehled přihlášených uchazečů společnosti SCIO. SCIO vygeneruje pro uchazeče o studium na Fakultě tělesné kultury poukázku s kódem, kterou uchazeči odešle poštou na adresu, kterou uvedl do přihlášky ke studiu. Předpokládaný termín doručení poukázky je kolem 10. března 2016. Tato poukázka s kódem opravňuje uchazeče o studium k tomu, že se může zdarma přihlásit na test Obecných studijních předpokladů v termínu 3. dubna 2016. Pozor, na testování 3. dubna 2016 je uzávěrka přihlášek 17. 3. 2016. Získaný kód je třeba vložit do pole „kód poukazu“ v posledním kroku přihlášky.

Jak je takový test Obecných studijních předpokladů koncipován?
Otestujte se zde.

Jak funguje předání Vašeho výsledku testu fakultě?
Společnost SCIO předá sama fakultě Váš nejlepší dosažený výsledek. Nezapomeňte proto udělit souhlas s poskytnutím výsledku (v průběhu přihlášení na testování nebo lze dodatečně v osobním profilu na stránkách scio.cz).

Nahoru

Nabídka přípravných kurzů

Gymnastická přípravka – kurz k talentové části přijímací zkoušky pohybový test
Pro uchazeče o studium bakalářských studijních oborů Aplikovaná tělesná výchova, Ochrana obyvatelstva, Rekreologie, Tělesná výchova (dvouoborové studium) a Tělesná výchova a sport, kteří mají jako součást talentové přijímací zkoušky pohybový test, nabízíme jednodenní přípravný kurz.

Organizátor: Katedra sportu
Termín kurzu: sobota 2. 4. 2016
Garantka kurzu: Mgr. Martina Poláková
Minimální počet účastníků: 10
Cena kurzu: Kč 500,–
Podrobnější informace zde.

Nahoru

Harmonogram přijímacího řízení

Harmonogram pro bakalářské programy

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 30. 09. 2015, Vladimír Kubák