Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Historie a současnost

Fakulta tělesné kultury je sice součástí svazku Univerzity Palackého teprve od roku 1991, studium tělesné výchovy v Olomouci má ovšem delší tradici. Jeho iniciátorem byl středoškolský profesor Zbyněk Losenický, pozdější čelný představitel Ústavu pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy, který vznikl při obnovené olomoucké alma mater v roce 1946.

Později se z ústavu s tělocvičnou v Hynaisově ulici stala katedra Pedagogické fakulty, resp. VŠ pedagogické, avšak v dalším vývoji přešlo studium Tělesné výchovy až do roku 1980 na Přírodovědeckou fakultu (učilo se v budově ve Vídeňské ulici č. 15). V tomto roce se vrací na Pedagogickou fakultu. Několikrát se během těchto desetiletí objevily snahy o zřízení samostatné fakulty, ale nikdy nebyly realizovány, přestože například nový vysokoškolský zákon z roku 1980 stanovil Olomouc jako jedno ze tří míst v Československu, kde se studuje Učitelství tělesné výchovy pro 3. stupeň škol; v Praze i Bratislavě samostatné tělovýchovné fakulty byly.

Prudce se věci pohnuly kupředu na samém počátku 90. let. V lednu 1990 podpořila návrh na zřízení FTK Vědecká rada a Kolegium děkana Pedagogické fakulty, v únoru se záměrem souhlasil tehdejší rektor Josef Jařab a v březnu přišla kladná odpověď z ministerstva školství. Na svém zasedání 27. srpna pak Akademický senát UP zřídil Fakultu tělesné kultury jako součást univerzity s dočasným sídlem na tř. 17. listopadu, v dnešních prostorách Právnické fakulty.

Činnost fakulta zahájila 1. ledna 1991, prvním děkanem byl již během podzimu zvolen Bohuslav Hodaň. Fakultu v začátcích tvořilo šest kateder a laboratoř lidské motoriky, první studenti se původně hlásili ještě na Učitelství tělesné výchovy na Pedagogické fakultě. První promoce absolventů se konala 24. června, o tři měsíce později pak byli imatrikulováni první studenti, kteří se již hlásili na FTK.

Fakulta se od prvního dne dynamicky rozvíjela. Devadesátá léta byla ve znamení tříbení studijních programů a oborů nebo zavádění kreditového systému studia, zároveň fakulta vykročila svým vědeckým působením do mezinárodních vod a začala spolupracovat se zahraničními odborníky (např. s Jamesem Sallisem, který v roce 2012 obdržel první čestný doktorát FTK). Za zmínku stojí uspořádání mnoha mezinárodních konferencí, praktických seminářů a sportovních akcí, ze kterých se vyprofilovala fakultní konference Pohyb a zdraví | Movement and Health. Od roku 1998 pak již většina fakultních pracovišť sídlí v rekonstruovaných budovách na tř. Míru, v městské části Neředín.

V současnosti tvoří FTK sedm pracovišť: Katedra aplikovaných pohybových aktivit, Katedra fyzioterapie, Katedra přírodních věd v kinantropologii, Katedra společenských věd v kinantropologii, Katedra sportu, Katedra rekreologie a Institut aktivního životního stylu. Fakulta sklízí úspěchy nejen v oblasti vědy a výzkumu, kde se odborníci zabývají především pohybovou aktivitou a inaktivitou obyvatel České republiky, ale také na poli sportovním, kdy je mezi studenty či absolventy několik mistrů světa nebo držitelů (para)olympijských medailí a někteří vyučující působí jako funkcionáři na mezinárodní úrovni.


Na učitelství tělesné výchovy se fakulta zaměřuje i v současnosti, ale studovat lze také například Ochranu obyvatelstva, Fyzioterapii nebo Rekreologii (vědu o rekreaci, volném času), obory Aplikovaná tělesná výchova a Aplikované pohybové aktivity jsou určeny také pro studenty se zdravotním postižením. Na fakultě je možno studovat v bakalářském, magisterském a doktorském programu, v prezenční i kombinované formě.
Jednotlivé obory jsou soustředěny do tří studijních programů: Tělesná výchova a sport, Specializace ve zdravotnictví, Kinantropologie.
Studijní program Tělesná výchova a sport nabízí v bakalářském stupni studijní obory Aplikovaná tělesná výchova, Aplikované pohybové aktivity, Ochrana obyvatelstva, Rekreologie (se specializací na management životního stylu nebo management rekreace a sportu) a Tělesná výchova a sport, které je možné studovat jak v prezenční, tak kombinované formě. Pouze prezenčně probíhá výuka dvouoboru Tělesná výchova (druhý obor si uchazeči volí z nabídky dalších fakult), naopak pouze kombinovanou formu má obor Trenérství a sport.

V magisterském stupni lze studovat, opět prezenčně i kombinovaně, obory Aplikovaná tělesná výchova, Aplikované pohybové aktivity, Rekreologie (se specializací na management životního stylu nebo management rekreace a cestovního ruchu) a Tělesná výchova a sport, magisterský dvouobor Tělesná výchova lze studovat opět pouze prezenčně, naopak v kombinované formě lze studovat magisterský obor Trenérství a management sportu.
Studijní program Specializace ve zdravotnictví nabízí v bakalářském i magisterském stupni obor Fyzioterapie, a to pouze v prezenční formě.
Doktorský studijní program Kinantropologie je realizován v prezenční i kombinované formě.
Fakulta zajišťuje licenční kurzy v oblasti trenérského vzdělávání a tělovýchovně pohybových činností pro studenty UP i odbornou veřejnost a další formy vzdělávání pedagogických pracovníků. Poskytuje služby zájemcům v oblastech studijního, profesního a psychologického poradenství, poradenství pro osoby se zdravotním postižením, v oblasti sportu a zdravého životního stylu.

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 31. 07. 2014, Martin Nosek