Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

O fakultě

Adresa:

Fakulta tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 117 | 771 11 Olomouc

sekretariát děkana
T: +420 585 636 009
F: +420 585 412 899
E: dekanat.ftk@upol.cz

Podrobné kontaktní a identifikační údaje

Základními studijními směry FTK UP jsou: studium učitelství tělesné výchovy, fyzioterapie, aplikované tělesné výchovy, aplikovaných pohybových aktivit, rekreologie, tělesné výchovy a sportu, ochrany obyvatelstva a trenérství a  sport.

Bakalářské studium je tříleté. Magisterské studium je koncipováno jako dvouleté navazující studium. Na fakultě je rovněž realizován doktorský studijní program oboru kinantropologie.

Bakalářské studium fyzioterapie a učitelství tělesné výchovy (dvouoborové) probíhá pouze v prezenční formě studia. Magisterské navazující studium fyzioterapie a  učitelství tělesné výchovy (dvouoborové) studium probíhá  pouze v prezenční formě studia.  Bakalářské studijní programy Aplikované tělesné výchovy, Aplikované pohybové aktivity, Rekreologie, Tělesná výchova a sport i Ochrana obyvatelstva uskutečňuje fakulta ve formě prezenční i kombinované. Bakalářský studijní program Trenérství a sport  probíhá pouze ve formě kombinované. Studijní program Trenéství a management sportu probíhá v navazujícím magisterském studijním programu  pouze v kombinované formě studia.

Magisterský a bakalářský studijní program Aplikované tělesné výchovy a Aplikované pohybové aktivity  nabízí fakulta i studentům se zdravotním postižením, kteří splňují požadavky sportovní mobility.

Doktorský studijní program oboru Kinantropologie je realizován ve formě prezenční i kombinované. Magisterský a bakalářský studijní program Aplikované tělesné výchovy nabízí fakulta i studentům se zdravotním postižením, kteří splňují požadavky sportovní mobility.

Fakulta tělesné kultury vytváří podmínky pro rekvalifikaci a uskutečňuje licenční studium specialistů pro tělovýchovné organizace, sportovní svazy aj.

Oddělení pro organizaci další vzdělávání nabízí zájemcům především tyto druhy dalšího vzdělávání:

  • Studium v akreditovaných studijních programech
  • Pedagogická a učitelská způsobilost
  • Trenérská studia:
    • Organizace studia trenérů I. a II. třídy různých sportovních odvětví dle zájmu jednotlivých uchazečů ve spolupráci se sportovními svazy. Ke studiu je využíván e-laerningový systém UNIFOR, který usnadňuje komunikaci a podporuje výuku dostatkem studijních materiálů od garantů jednotlivých předmětů.
  • Licenční a instruktorské kurzy:
    • Především na základě zájmů studentů UP, ale i s ohledem na poptávku ze strany organizací i široké veřejnosti vypisuje oddělení nabídku těchto kurzů.
  • kurzy, semináře a školení
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

 

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 16. 05. 2016, Lukáš Jakubec