Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP

Kolegium děkana

Dle článku 11 bodu 1 (viz níže) Statutu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého
v Olomouci jsou členy Kolegia děkana proděkani, tajemník fakulty, vedoucí kateder
a předseda Akademického senátu fakulty.


Článek 11
Kolegium děkana FTK UP
(1) Kolegium děkana FTK UP (dále jen kolegium) je stálým poradním a iniciačním orgánem děkana. Členy kolegia jsou proděkani, tajemník, vedoucí kateder a předseda AS. Další členy kolegia může jmenovat děkan podle potřeby na funkční období. Zastupování stálého člena kolegia děkana je možné jen po předchozím souhlasu děkana.
(2) Děkan může podle potřeby pro jednotlivá zasedání kolegia přizvat k jednání i jiné osoby.
(3) Jednání kolegia řídí děkan nebo jím určený proděkan.
(4) Kolegium zejména řeší operativní záležitosti, projednává hospodářskou činnost, organizaci a řízení FTK UP, kooperaci jednotlivých součástí FTK a materiály předkládané AS FTK UP anebo dalším orgánům.
(5) Funkční období členů kolegia je shodné s funkčním obdobím děkana.
(6) Kolegium svolává děkan podle potřeby.


Složení Kolegia děkana

Děkan:

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.

Členové:

RNDr. Iva Dostálová, Ph.D.

PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D.

prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc.

Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D.

RNDr. Svatopluk Horák

Mgr. František Chmelík, Ph.D.

PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D.

prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.

Ing. Pavel Král, MSc., MBA

doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.

prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.

Mgr. Zuzana Půžová

Bc. Markéta Svozilová (zástupkyně AS FTK UP z řad studentů)

Mgr. Michal Šafář, Ph.D.


Nahoru

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 03. 05. 2016, Lukáš Jakubec