Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://ftk.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta tělesné kultury UP
03.06.2015, 13:49, Stáří: 3 r.

Legislativní okénko: Studenti, věděli jste, že...?

Autor: Ondřej Ješina

Ilustrační foto: Martin Višňa

Nové Legislativní okénko bude v ledasčem jiné než ta předchozí. Zatímco v prvních dvou dílech jsme se poměrně obsáhle věnovali uplatnění absolventů, nyní se krátce zaměříme na některá práva a povinnosti související se samotným studiem. Jistě oceníte stručnost a přehlednost sdělení.

Stěžejní otázka tohoto dílu tedy zní: Studenti, věděli jste, že…

1) …dle Studijního a zkušebního řádu (dále jen SZŘ) UP v Olomouci (č. j. 14979/2011-30, ve znění pozdějších změn) je vaší povinností získat minimálně 40 kreditů anebo takové množství kreditů, aby jejich součet s předchozím akademickým rokem byl minimálně 80? Toto neplatí u posledního ročníku standardní doby studia.

Poznámka: To, že jste ve druhém ročníku nedosáhli na 40 kreditů, pro vás ještě nemusí znamenat automatické ukončení studia. Příkladem budiž student, který v prvním roce studia velmi aktivně „posbíral“ 60 kreditů, ve druhém ročníku se mu z různých důvodů (úraz, rodinné důvody apod.) podařilo získat „pouhých“ 25 kreditů. Tomuto studentu formálně nic nebrání v tom, aby se zapsal ke studiu v dalším akademickém roce. SZŘ dokonce umožňuje i následující variantu – např. první rok 90 kreditů, druhý rok 30 a třetí rok 20 kreditů. Součet druhého a třetího roku sice není 80 kreditů (dokonce je zřejmé, že student bude prodlužovat o jeden rok standardní dobu studia), ale jelikož student tento součet nesplnil v posledním standardním roce studia, může se směle dostavit k zápisu do dalšího akademického roku.

2) …si musíte nesplněný předmět zapsat v nejbližším akademickém roce?

Poznámka: Pokud software STAG administrativně umožňuje něco, co je v rozporu se SZŘ, je řád jednoznačně nadřazený tomuto oficiálnímu podpůrnému systému.

3) …maximální doba studia je standardní doba studia zvětšená o 3 roky?

Poznámka: V případě přerušení studia se tedy můžete dostat až na 7 let mezi zahájením a ukončením bakalářské etapy a 6 let magisterské etapy. Za určitých rekordních předpokladů můžete ukončit celé pregraduální studium za 13 let!

4) …povolení přerušení studia není věc automatická, ale děkan o ní rozhoduje na základě vašeho řádného a zdůvodněného vysvětlení a s ohledem na závažnost důvodů? Pokud jej podáte v době kratší než 4 měsíce před ukončením akademického roku, může vám děkan vyhovět pouze v případě, že máte splněny všechny studijní povinnosti.

Poznámka: Děkan posuzuje také mimořádnost stavu, který vám neumožňuje plnění studijních povinností. Rodičovství je jeden z důvodů, kdy má student právo na přerušení studia po celou dobu uznaného rodičovství (myšleno po dobu trvání rodičovské dovolené). Tato doba se mu nezapočítává do celkové doby studia.

5) …máte právo odhlásit se z termínu zkoušky, avšak nejpozději 3 dny před termínem?

Poznámka: Pokud tedy ve STAGu vyučující zadá jako mezní čas pro „odzápis“ 4 dny před zkouškou, nejedná v souladu se SZŘ. Pokud např. 2 dny, jedná se jen o jeho dobrou vůli ve vztahu ke studentům.

6) …nejen při zkoušce nebo kolokviu, ale i při zápočtu máte právo na dva opravné termíny? Tedy zejména v případech, kdy zápočtovým požadavkem je test (nejčastěji jednorázový na konci semestru).

Poznámka: Vyučující organizuje systém opravných termínů. Jestli zvolí variantu, kdy i dílčí testy píšete vícekrát nebo (opakovaný) souborný test při nesplněný dílčích testů, je čistě v jeho kompetenci.

7) …třetí termín zkoušky musí být vždy komisionální? To znamená nejméně tříčlenná. Její složení jmenuje vedoucí pracoviště (v podmínkách FTK tedy katedry).

Poznámka: Toto se týká i zkoušky písemné. To však neznamená, že při psaní tohoto testu jsou všichni tři přítomni. Znamená to, že se účastní až hodnocení. Není od věci zjistit u vedoucího pracoviště složení komise, abyste případnými konzultacemi zvýšili svoji šanci při potenciálním druhém zapsání předmětu.

8) …děkan má právo na základě žádosti s uvedením důvodů hodných zvláštního zřetele prominout studentovi některé studijní povinnosti?

Poznámka: V žádném případě nejde kalkulovat s tím, že když toto rozhodnutí v obdobném případě jako ve vašem v minulosti děkan schválil, máte „vyhráno“ i vy. Každý případ je posuzován odděleně a individuálně.

9) …student je plně zodpovědný za disciplinární přestupek, pokud poruší platné normy stanovené právními předpisy nebo vnitřními předpisy UP? Rozhodnutí o přestupku pak vydává děkan.

Mezi tyto přestupky se považuje zejména:

plagiátorství,

podvodné jednání související s plněním požadavků studia,

podvodné jednání s cílem získat prospěch, výhodu nebo způsobit škodu,

fyzické napadení zaměstnance UP,

hrubé a urážlivé jednání proti zaměstnanci UP, včetně křivého obvinění,

spáchání přestupku nebo trestného činu, kterým bude poškozena UP,

spáchání výtržnosti nebo hrubé neslušnosti,

prodlení při zaplacení poplatků.

Poznámka: Chybně se stalo mezi studenty normou opisovat celé pasáže bez uvedení citací, přebírat již schválené seminární práce od svých spolužáků, opisovat při psaní testů nebo jiným způsobem podvodně jednat. Zahraniční zkušenosti, kdy za opisování v testu nebo chybné (ne)uvedení citace v seminární práci bylo studentovi ukončeno vysokoškolské studium, mohou být pro některé z vás úsměvné. Realita je však nekompromisní – plagiátorství = přestupek; opisování = přestupek; odevzdání nepůvodní své práce = přestupek.

Není možné se nezodpovědně ohánět vlastními právy bez uvědomění si vlastních povinností. A to nejen těch spojených se studiem. 

 

Předchozí okénka: 

Co z vás bude aneb Co zbude II

Co z vás bude aneb Co zbude IAktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 01. 04. 2011, Daniel Agnew